Změna měřítka modelu nebo částí modelu

V aplikaci SketchUp můžete změnit velikost modelu a změnit tvar podle relativních velikostí hran a ploch. Zde je rychlý přehled dostupných možností:

 • Změřte celý model pomocí nástroje Měřicí pásmo.
 • Změňte velikosti entit při zachování jejich proporcí pomocí nástroje Měřicí pásmo nebo nástroje Měřítko.
 • Pomocí nástroje Měřítko roztáhněte nebo zmáčkněte entitu pro změnu velikosti. Například roztáhněte skříň na dvojnásobek její současné šířky nebo zužte auto o 5 procent.
 • Změřte jednu komponentu nebo všechny komponenty ve vašem modelu.

Následující video ukazuje, jak může nástroj Měřítko změnit měřítko geometrie proporcionálně nebo jak může protáhnout její kóty.

Pokud hledáte podrobnosti o změně měřítka celého modelu nebo podrobné kroky, které vás provedou funkcí změny měřítka v aplikaci SketchUp, podívejte se na části dále v tomto článku.

Změna měřítka celého modelu

Chcete-li změnit měřítko celého modelu, použijte nástroj Měřící pásmo.

Tip: Nástroj Měřicí pásmo umožňuje přesnou změnu měřítka zadáním požadované kóty mezi dvěma body. Tato čára se označuje jako referenční čára.

Chcete-li změnit měřítko celého modelu, například půdorysu podlaží v tomto příkladu, postupujte takto:

 1. Vyberte možnost Měřící pásmo () nebo stiskněte klávesu T. Kurzor se změní na měřící pásmo.
 2. Změřte vzdálenost mezi dvěma body modelu. V tomto příkladu řekněme, že víte, že šířka schodů musí být 48 palců. Zde je návod, jak změřit tuto vzdálenost:
  1. Kliknutím na jeden konec segmentu čáry nastavte počáteční bod měření. Pomocí odvozovacího nástroje aplikace SketchUp se ujistěte, že kliknete na přesný bod.
  2. Přesuňte myš na koncový bod stejného segmentu čáry. Při pohybu myši se z výchozího bodu roztahuje dočasné měřicí pásmo se šipkami na každém konci.
  3. Klikněte na druhý konec segmentu čáry, jak je znázorněno na obrázku. Konečná vzdálenost se zobrazí v poli Měření.
 3. Zadejte novou velikost čáry, která se zobrazí v poli Měření a stiskněte Enter. Tato velikost je základem pro proporcionální změnu měřítka vašeho modelu. V tomto příkladu je měřítko referenční čáry nastaveno na hodnotu 48“.

  Tip: Můžete použít imperiální nebo metrické jednotky. Aplikace SketchUp umí obojí. Pokud se nejedná o výchozí měrnou jednotku vaší šablony, nezapomeňte zadat požadovanou jednotku.
 4. Pokud se vás následující dialogové okno zeptá, zda chcete změnit velikost modelu, klikněte na tlačítko Ano a model se proporcionálně změní.

Poměrná změna měřítka výběru

Pokud chcete změnit velikost geometrie v modelu a zachovat její proporce, můžete použít nástroj Měřicí pásmo nebo nástroj Měřítko. Vaše volba závisí na tom, jak chcete nastavit měřítko:

 • Chcete-li založit měřítko na velikosti určité čáry, použijte nástroj Měřicí pásmo. Například zjistíte, že jedna místnost v půdorysu podlaží může být široká pouze 10 stop, ale zbytek půdorysu může zůstat stejný. Nebo víte, že socha musí být 3 metry vysoká.
 • Chcete-li změnit velikost výběru podle procent původní velikosti, použijte nástroj Měřítko. Tuto metodu vyberte například, pokud chcete zvýšit velikost výběru o 200 % nebo snížit na 50 %.

Chcete-li změnit měřítko části modelu pomocí nástroje Měřicí pásmo, postupujte takto:

 1. Nástrojem Výběr () vyberte entity, u kterých chcete změnit měřítko.
 2. Kontextově klikněte na výběr a v zobrazené kontextové nabídce vyberte Vytvořit skupinu.
 3. Poklepejte na skupinu. Okolo skupiny se zobrazí rámeček přerušovaných čar, který označuje, že jste skupinu otevřeli, jak je znázorněno na obrázku.
 4. Vyberte možnost Měřící pásmo () nebo stiskněte klávesu T.
 5. Klikněte na jeden koncový bod referenční čáry. Pomocí odvozovacího nástroje aplikace SketchUp se ujistěte, že kliknete na přesný koncový bod.
 6. Klikněte na druhý koncový bod referenční čáry. Aktuální vzdálenost se zobrazí v poli Měření, jak je znázorněno na obrázku. Řekněme, že v příkladu musíte tuto šířku snížit na 10 stop, a to kvůli problémům na místě, kde bude stavěn půdorys podlaží.
 7. Zadejte novou velikost čáry (v tomto příkladu zadejte 10' ) a stiskněte klávesu Enter. Tato velikost bude použita jako základ pro proporcionální změnu měřítka vašeho modelu. Aplikace SketchUp se zeptá, zda chcete změnit velikost skupiny nebo komponenty.
 8. Klikněte na tlačítko Ano a měřítko výběru se proporcionálně zmenší. Podívejte se na výsledek na následujícím obrázku. Je to mnohem menší pokoj.

Poznámka: Tento proces funguje také s komponentami. Úvod do komponent viz část Přidání předpřipravených komponent a dynamických komponent. V části Změna měřítka komponent později v tomto článku je vysvětleno, jak změna měřítka ovlivňuje pouze jednu komponentu nebo všechny komponenty v modelu.

Pokud chcete změnit měřítko modelu proporcionálně o procento, můžete tuto úlohu provést snadno s nástrojem Měřítko. Představte si, že si nejste jisti, jak svému klientovi říct o snížení šířky místnosti v půdorysu podlaží na 10 stop, takže vymodelujete slona v místnosti, zatímco si to budete promýšlet. Zde je postup, jak změnit velikost tohoto slona nebo jiného výběru ve vašem modelu o procento:

 1. NástrojemVýběr () vyberte geometrii, u které chcete změnit měřítko. Tento krok je důležitý, pokud chcete změnit měřítko složitého 3D výběru. Pokud máte snadný výběr, například 2D tvar nebo entitu povrchu, můžete tento krok přeskočit.
 2. Vyberte nástroj Měřítko () nebo stiskněte klávesu S. Okolo výběru se zobrazí žluté pole se zelenými body, jak je znázorněno na obrázku. Pokud jste krok 1 přeskočili, klikněte na geometrii pomocí kurzoru nástroje Měřítko.
 3. Pokud chcete jednotné měřítko nebo měřítko, které udrží proporcionální výběr, klikněte na rohový bod změny měřítka. Vybraný bod a opačný bod změny měřítka bude červený, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a v poli Měření se zobrazí měřítko 1,00, což znamená, že geometrie má původní velikost nebo měřítko na 100 %.
 4. Přesunutím kurzoru změňte měřítko entity. Pole Měření dynamicky zobrazuje měřítko. Stiskněte klávesu Esc, kdykoli budete chtít začít znovu. Chcete-li nastavit měřítko od středu namísto od opačného rohu, podržte stisknuté tlačítko Ctrl (Windows) nebo Volba (macOS) a posunujte červený rohový bod.
 5. Kliknutím nastavte nové měřítko výběru. Nebo zadejte požadované kóty měřítka a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Technicky můžete v kroku 5 zadat kótu, například 2 nebo 3" namísto kóty měřítka. Změna měřítka na základě kóty pomocí nástroje Měřicí pásmo je však obecně intuitivnější.

Roztažení nebo zmáčknutí geometrie pro změnu měřítka

Někdy je třeba změnit měřítko pouze jedné kóty modelu (nebo možná dvou). Chcete-li to provést, použijte body hrany nebo plochy nástroje Měřítko. Zde je návod, jak tento proces funguje, jako příklad použijeme skříňku:

 1. NástrojemVýběr () vyberte geometrii, u které chcete změnit měřítko. Tento krok je důležitý pro komplexní 3D výběr. Tento krok přeskočte, chcete-li snadný výběr, například 2D tvar nebo entitu povrchu.
 2. Vyberte nástroj Měřítko () nebo stiskněte klávesu S. Okolo výběru se zobrazí žluté pole se zelenými body. Pokud jste krok 1 přeskočili, klikněte na geometrii pomocí kurzoru nástroje Měřítko.
 3. Klikněte na bod hrany nebo plochy (ne na rohový bod). Vybraný bod a opačný bod změny měřítka bude červený, jak je znázorněno na obrázku, a v poli Měření se zobrazí měřítko 1,00, což znamená, že geometrie má původní velikost nebo měřítko na 100 %. Pole Měření také zobrazuje směr osy měřítka, například Modré měřítko nebo Červené měřítko. Pokud vyberete bod hrany, zobrazí se dvě osy, například Červené, Zelené měřítko.
 4. Přesunutím kurzoru změňte měřítko entity. Pole Měření dynamicky zobrazuje měřítko. Stiskněte klávesu Esc, kdykoli budete chtít začít znovu. Chcete-li nastavit měřítko od středu namísto od opačné hrany nebo plochy, podržte stisknuté tlačítko Ctrl (Windows) nebo Volba (macOS) a posunujte červený rohový bod.
 5. Kliknutím nastavte nové měřítko výběru. Nebo zadejte požadované kóty měřítka a stiskněte klávesu Enter. Chcete-li nastavit měřítko na dvě nebo dokonce tři osy, zadejte dvě nebo tři čísla, každá oddělená čárkou, například 3,2. V tomto příkladu vidíte, že původní skříňka má dvojnásobnou šířku, ale poloviční výšku.

Tip: Pokud máte potíže s ovládáním směru měřítka, zkuste přemístit osy výkresu do výběru. Můžete také vybrat Nástroje > Osy z panelu nabídek. Pomocí kurzoru nástroje Osy klikněte na roh, který chcete použít k zarovnání os výkresu. Potom přesuňte kurzor tak, aby uchopil hranu, ke které chcete zarovnat odvozenou osu, a kliknutím potvrďte změnu. (Odvození má červenou, zelenou nebo modrou barvu v závislosti na směru pohybu kurzoru.) Podrobnosti o práci s osami výkresu viz Úprava os výkresu.

Změna měřítka komponent

Tyto techniky změny měřítka můžete použít na komponenty i na každodenní geometrii. Úvod do komponent viz část Přidání předpřipravených komponent a dynamických komponent.) Pokud však změníte měřítko komponenty, můžete změnit velikost jedné instance komponenty nebo všech instancí komponenty v modelu:

 • Změna měřítka komponenty změní pouze jednotlivou instanci. Tato funkce umožňuje mít v modelu různé verze měřítka stejné komponenty. Chcete-li změnit měřítko jedné instance, klikněte na instanci komponenty nástrojem Měřítko a pomocí bodů nastavte nové měřítko pomocí libovolné techniky nástroje Měřítko popsané výše v tomto článku. Na následujícím obrázku je znázorněno měřítko komponenty dveří stažené z 3D Warehouse.
 • Změna měřítka entity v rámci komponenty změní měřítko každé instance komponenty. Chcete-li změnit měřítko entity v komponentě, musíte komponentu otevřít dvojitým kliknutím. Okolo komponenty se objeví čárkované čáry a plochy uvnitř komponenty se pak dají upravovat, jak je znázorněno na následujícím obrázku. S otevřenou komponentou můžete například změnit měřítko entity čáry. Tato akce ovlivňuje definici komponenty, a proto jsou všechny instance komponenty nastaveny tak, aby odpovídaly. S otevřenou komponentou můžete vybrat čáru, a proto můžete změnit měřítko pomocí nástroje Měřítko nebo nástroje Měřicí pásmo, jak je vysvětleno výše v tomto článku. Mějte však na paměti, že jednotné měřítko pomocí nástroje Měřicí pásmo je často nejjednodušším způsobem, jak změnit měřítko všech komponent v modelu.
Was this article helpful?