Visa en modell

När du skapar en modell i 3D måste du kunna se den från varje vinkel. I SketchUp kretsar, zoomar och panorerar du hela tiden när du ritar:

 • Kretsa: När du kretsar rör du dig runt, ovanför eller under din modell. Att kretsa är som att flyga runt din modell som Peter Pan.
 • Zooma: Zooma in för att fokusera på ett specifikt område när du ritar och zooma ut för att se mer av din modell.
 • Panorera: När du panorerar rör du dig till vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Tips: Eftersom du ofta använder dessa verktyg låter SketchUp dig tillfälligt byta till ett verktyg med hjälp av en mus med tre knappar och hjul (Du lär dig musens kortkommandon senare i den här artikeln.) Om du ritar mycket i SketchUp blir det enklare att modellera med en mus med tre knappar och hjul än med en mus utan hjul eller med endast en knapp.

För att se hur verktygen fungerar, se översikten i följande video eller läs kommande delar för steg som hjälper dig att använda verktygen.

Utöver navigeringsverktygen inkluderar SketchUp flertalet standardvyer som kan ses i menyn Kamera (Camera). I följande bild kan du se hur en modell ser ut i de olika standardvyerna: Övre (Top, 1), Nedre (Bottom, 2), Främre (Front, 3), Bakre (Back, 4), Vänster (Left, 5), Höger (Right, 6) och Iso (7).

Tips: När du använder standardvyer eller de mer komplexa funktionerna i navigeringsverktygen, kom ihåg att SketchUp använder ett kameraliknande koncept för att representera din vy. När du växlar och ändrar din vy är det som att du tittar genom en kamera.

SketchUps meny Kamera (Camera) har även tre alternativ för perspektiv som ändrar hur du ser din modell. Alternativen visas i följande bild:

 • Parallell projektion (Parallel Projection): I den här vyn visas linjer parallellt i både 3D- och 2D-utrymmen. Vyn kallas även för den ortografiska vyn. När du skriver ut från den här vyn har linjernas längd en skala (till exempel: 4' i SketchUp = 1" på papper). (Del 1)
 • Perspektiv (Perspective): I den här vyn försvinner linjer mot horisonten. Alltså verkar vissa objekt vara närmare medan andra ser ut att vara längre bort. Objekten är inte i korrekt skala. Detta är SketchUps standardvy. (Del 2)
 • Tvåpunktsperspektiv: Illustratörer använder ofta tvåpunktsperspektiv för att rita 3D-byggnader och koncept. I SketchUp justerar denna vy ditt perspektiv så att vyn har två flyktpunkter. (Del 3)

Tips: SketchUp kan simulera hur det ser ut att gå igenom en modell och se sig omkring. Denna teknik används ofta för att presentera en färdig modell. Du kan även spara specifika vyer som scener, som du sedan kan animera. Se Presentera dina designs för mer information. Om du vill dölja geometri eller visa dold geometri, se Jämna ut, lena och dölj geometri.

Kretsa kring en 3D-modell

Att kretsa låter dig se geometri från utsidan. För att rotera kameran runt en modell, aktivera verktyget Kretsa (Orbit) (). Du hittar verktyget i följande områden i SketchUp-gränssnittet:

 • Kamera (Camera) > Kretsa (Orbit) i menyraden
 • Kameraverktygsfältet (Microsoft Windows)
 • Kom igång-verktygsfält
 • Stort verktygsfält
 • Verktygspaletten (macOS)

Tips: Du kan tillfälligt aktivera verktyget Kretsa (Orbit) när du använder vilket annat verktyg som helst (förutom Gå (Walk)):
 • På en mus med tre knappar: Klicka och håll ner hjulet.
 • På en mus med en knapp: Om du använder macOS, tryck och håll ner tangenterna Control och Command när du klickar och håller ner den vänstra musknappen.

För att kretsa med verktyget Kretsa (Orbit), följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Kretsa (Orbit) () eller tryck på O-tangenten.
 2. Klicka var som helst i ritområdet.
 3. Flytta markören i valfri riktning för att rotera runt ritområdets mittpunkt.

Utöver grundläggande krets-vyer kan verktyget Kretsa (Orbit) även utföra andra funktioner:

 • För att centrera en modell i ritområdet, dubbelklicka på ritområdet.
 • För att vända kameran på sidan när du kretsar, tryck och håll ner tangenten Ctrl (Microsoft Windows) eller Option (macOS). Detta stänger av verktygets inbyggda tyngdkraft som håller vertikala kanter lodräta.

Panorera från sida till sida samt upp och ner

När du panorerar förflyttas SketchUps kamera (din vy) vertikalt eller horisontellt. Här hittar du verktyget Panorera (Pan) ():

 • Kamera (Camera) > Panorera (Pan) i menyraden
 • Kameraverktygsfältet (Microsoft Windows)
 • Kom igång-verktygsfält
 • Stort verktygsfält
 • Verktygspaletten (macOS)

Tips: Du växlar tillfälligt till verktyget Panorera (Pan) när du är i ett annat verktyg:
 • På en mus med tre knappar, håll ner hjulet och den vänstra knappen.
 • På en mus med en knapp eller på en pekplatta, tryck och håll ner tangenterna Control, Command och Shift samtidigt när du håller ner musknappen.
 • Om verktyget Kretsa (Orbit) väljs med valfri mus kan du trycka och hålla ner Shift-tangenten.

För att panorera med verktyget Panorera (Pan), följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Panorera (Pan) () eller tryck på H-tangenten.
 2. Klicka och dra markören i valfri riktning i ritområdet.

Zooma in och zooma ut

I SketchUp, liksom i många andra program, kan du zooma in för att se en extrem närbild eller zooma ut för att se helheten. När du ritar en 3D-modell kan du zooma in för att justera kanter och ytor på ett mer exakt sätt. När du zoomar ut kan du se modellen som helhet eller justera din vy så att du kan hitta en annan del av modellen att arbeta på.

SketchUp har även två specialiserade zoom-verktyg: Zoom till storlek (Zoom Extents) () och Zoom-fönster (Zoom Window) (). Verktygen förklaras senare i denna del.

Här hittar du Zoom-verktyget () i SketchUps gränssnitt:

 • Kamera (Camera) > Zoom i menyraden
 • Kameraverktygsfältet (Microsoft Windows)
 • Kom igång-verktygsfält
 • Verktygspaletten (macOS)

Tips: För att zooma när du använder ett annat verktyg, såsom Linje (Line) eller Flytta (Move) behöver du en mus med hjul. Bläddra uppåt för att zooma in eller nedåt för att zooma ut. När du zoomar genom att bläddra använder SketchUp markören som mittpunkt för zoom.

För att zooma in och ut, följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Zoom () eller tryck på Z-tangenten.
 2. Klicka och dra uppåt för att zooma in. Klicka och dra nedåt för att zooma ut. När du zoomar genom att dra Zoom-markören zoomar SketchUp in eller ut från skärmens mitt.

Obs: Zoom-hastigheten beror på hur långt din geometri är från zoom-markören. När geometrin är längre bort zoomar SketchUp snabbare. Zoom-hastigheten känns långsammare när din geometri är relativt nära zoom-markören.

För att omedelbart visa hela din modell och centrera den i ritområdet, klicka på verktyget Zooma till storlek (Zoom Extents) () eller tryck Shift + Z. Du kan se verktyget Zoom till storlek (Zoom Extents) i följande hörn av SketchUps gränssnitt:

 • Kamera (Camera) > Zooma till storlek (Zoom Extents) i menyraden
 • Kameraverktygsfältet (Microsoft Windows)
 • Kom igång-verktygsfält
 • Stort verktygsfält
 • Verktygspaletten (macOS)

För att zooma till en specifik rektangulär del av din modell, använd verktyget Zoomfönster (Zoom Window). (Verktyget Zoomfönster kan ses på samma plats som verktygen Zoom och Zooma till storlek (Zoom Extents), förutom i verktygsfältet Kom igång (Getting Started)). För att zooma in till en del av din modell:

 1. Välj verktyget Zoomfönster (Zoom Window) ().
 2. Klicka och dra för att rita en ruta runt området du vill zooma till. När du släpper musens knapp fyller allt i rutan ritområdet.

Att ändra synfält eller brännvidd

En mindre känd zoomfunktion låter dig ändra synfältet, eller hur mycket av din modell som du kan se. Eftersom din vy i SketchUp är som att titta genom en kamera kan du justera synfältet i grader. Du kan även ändra brännvidden i millimeter, precis som med en kamera.

Tips: Om du inte är bekant med konceptet "synfält" kan du tänka dig att människor har ett synfält som är cirka 180 grader framför dem. Om du minskade fältet till endast 90 grader skulle du förlora periferiseendet.

För att justera synfältet eller brännvidden, följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Zoom eller tryck på Z-tangenten. Du kan även välja Kamera (Camera) > Synfält (Field of View) i menyraden.
 2. Skriv in ett värde i grader respektive millimeter. Till exempel kan du skriva in 45 deg för att skapa ett synfält på 45 grader. Om du skriver in 35 mm ställer du in en brännvidd som motsvarar en 35-millimeterskamera. För att visuellt justera synfältet kan du trycka ner Shift-tangenten samtidigt som du drar Zoom-verktyget.

Tips: Bredare synfält är användbara när du arbetar inuti ett rum där du kanske vill se mer av rummet när du ritar. I följande bild kan du se samma rum i två olika synfält. I den övre bilden är synfältet 35 grader. I den nedre bilden är synfältet 75 grader.

Ange en standardvy

Du kan omedelbart ändra ritfönstret till standardvy genom att välja Kamera (Camera) > Standardvyer (Standard Views) . I den underordnade menyn kan du välja önskad vy. Du kan välja: Övre (Top, del 1), Nedre (Bottom, del 2), Främre (Front, del 3), Bakre (Back, del 4), Vänster (Left, del 5), Höger (Right, del 6) och Iso (del 7). Du kan se exempel på varje vy i följande bild.

Tips: För att använda standardvyer med ett enkelt klick kan du visa verktygsfältet för vyer. Se Anpassa din arbetsyta för mer information.

Obs: Iso står för isometrisk. I en äkta isometrisk vy, vilket är vanligt för tekniska eller mekaniska ritningar, ritas ett 3D-objekt i ett 2D-utrymme. Objektet ritas från en specifik vinkel så att vinkeln mellan varje ritaxel är 120 grader. I SketchUp är kameravyn Iso inte detsamma som isometrisk projektion där objekt längs x-, y- eller z-axeln står i proportion till varandra. SketchUps Iso-vy visar helt enkelt hela modellen från en standardvinkel.

Tips: För att snabbt justera SketchUps vy med den vertikala axeln centrerad, klicka (context-click) på en axel i ritningen och välj Justera vy (Align View) i menyn som visas.

Återgå till en tidigare vy

SketchUp kommer ihåg dina vyer när du växlar mellan dem. För att gå tillbaka till föregående vy, välj Kamera (Camera) > Föregående (Previous). När du gått tillbaka till en vy kan du även växla till en senare vy genom att välja Kamera (Camera > Nästa (Next).

Tips: För att enkelt använda kommandot Föregående (Previous) kan du visa det stora verktygsfältet eller kameraverktygsfältet. (Se Anpassa din arbetsyta för mer information.) Du kan klicka på Föregående (Previous) för att gå tillbaka en vy i taget.
Was this article helpful?