Rita enkla former

Många modeller börjar med enkla former. I SketchUp kan du använda formverktygen för att rita rektanglar, cirklar och polygoner. Dessa verktyg hittar du i följande verktygsfält: Kom igång (Getting Started), Rita (Drawing) och Stora verktyg (Large Tool Set).

Rita en rektangel eller kvadrat

I SketchUp kan du rita rektanglar nästan var som helst:

 • På det nedersta planet
 • På ett vertikalt plan
 • På existerande ytor
 • Separat från befintlig geometri (justerat till axelplan)
 • Från information i befintlig geometri

Så ritar du en rektangel med rektangelverktyget:

 1. Välj verktyget Rektangel (Rectangle) () i verktygsfältet eller tryck på R-tangenten. Markören ändras till en penna med en rektangel.

  Tips: För att börja om när som helst under dessa steg, tryck på Esc.
 2. Klicka för att göra rektangelns första hörn.
 3. Klicka för att göra rektangelns första hörn. För att justera planet i din rektangel med en specifik axel i ritningen, eller annan geometri, tryck på piltangenten som motsvarar önskad justering. Detta förklaras vidare senare i denna del.
 4. Klicka för att göra rektangelns första hörn. För att justera planet i din rektangel med en specifik axel i ritningen, eller annan geometri, tryck på piltangenten som motsvarar önskad justering. Detta förklaras vidare senare i denna del. Om du föredrar att rita rektangeln från dess mittpunkt, tryck på tangenten Ctrl (Windows) eller Option (macOS).
 5. Flytta markören diagonalt för att välja önskad storlek och form för din rektangel. För att rita rektangeln med specifika mått, använd rutan Mått (Measurements) som visar rektangelns mått när du flyttar markören. För att hjälpa dig att placera rektangeln i förhållande till ritaxeln eller annan geometri visar SketchUps "slutledningsmotor" tips. När slutledningen du vill ha visas, gå vidare till steg 4. Både rutan Mått (Measurements) och verktyget Rektangel (Rectangle) förklaras längre fram i denna del.
 6. Klicka igen för att göra rektangelns andra hörn. Din form visas med en yta, såsom i följande bild.
 7. Klicka igen för att göra rektangelns andra hörn. Eller, om du ritar rektangeln från dess mitt, klicka igen för att göra en hörnpunkt. Din form visas med en yta, såsom i följande bild.
I SketchUp börjar många 3D-modeller som en enkel rektangel

När du ritar en rektangel hjälper rutan Mått (Measurements) till att modellera exakt enligt följande:

 • Ange längd och bredd. Skriv in ett värde för längd, ett komma, ett värde för bredd och tryck sedan på Enter. Skriv till exempel in 8‘,20’ och tryck sedan på Enter. Om du endast anger en siffra eller flera siffror använder SketchUp standardenheten för det aktuella dokumentet. Du kan skriva över dokumentets standardenhet genom att ange brittiska mått (såsom 1’6") eller metriska mått (såsom 3,652m).
 • Ange endast längd eller bredd. Om du anger ett värde och ett kommatecken (3‘,) gäller värdet för den första dimensionen. Måttet på den andra dimensionen ändras inte. Om du anger ett komma och sedan ett värde (,3’) ändras endast den andra dimensionen.
 • Ändra rektangelns position med negativa värden. Om du anger ett negativt värde (–24, –24) använder SketchUp detta värde i motsatt riktning från riktningen som du angav när du ritade.

Tips: Du behöver inte klicka i fältet för Mått (Measurements) innan du anger ett värde. När du ritar väntar fältet Mått (Measurements) på att du anger specifika värden om du väljer att göra det. Tills du väljer ett annat verktyg eller ritar en annan rektangel kan du använda fältet Mått (Measurements) för att ändra rektangelns mått så många gånger du vill.

Obs: Om du inte använder ett engelskt tangentbord, ange ett komma för att separera decimaler och semikolon för att separera mått. Du kan till exempel ange två sidor av en rektangel så här: 7,6m;4,3m

När du flyttar markören med det valda verktyget Rektangel (Rectangle) visar SketchUps "slutsatsmotor" följande tips:

 • Kvadrat: När rektangelns proportioner formar en perfekt kvadrat ser du blå prickar och skärmtipset Fyrkant (Square). Se del 1.
 • Gyllene snitt: Ett gyllene snitt innebär att rektangelns förhållande mellan kortsidan och långsidan har det gyllene snittet. När en rektangel har gyllene snitt visas blå prickar och skärmtipset Gyllene snitt (Golden Section). Se del 2.
  Du kan hålla ner Shift-tangenten för att låsa slutsatsen när du drar.
När du ritar en rektangel i SketchUp visar programmets "inferensmotor" om din rektangel är en kvadrat eller om den har det gyllene snittet

Behöver du justera rektangelns plan till en ritaxel eller annan geometri? Piltangenterna kan hjälpa till. Detta förklaras i följande tabell.

Kortkommando Låser rektangelns plan så att det justeras till ... Så ser det ut på skärmen
Vänsterpil Grön axel
Uppåtpil Blå axel
Högerpil Röd axel
Nedåtpil Slutsats från geometri

I videon kan du se hur Rektangelverktygets funktioner fungerar.

Rita en roterad rektangel

Verktyget Roterad rektangel (Rotated Rectangle) kan användas när du vill rita en rektangel vars yta är vinklad mot SketchUps röda, gröna eller blå standardaxel eller annan geometri.

Likt Rektangelverktyget kan du använda verktyget Roterad Rektangel (Rotated Rectangle) för att skapa precisa rektanglar och fyrkanter. Slutsatser visas när du ritar. När du skapar en rektangel med verktyget Roterad Rektangel (Rotated Rectangle) justeras även rektangelns vinkel. Följande bild är ett exempel på en rektangel som skapats med verktyget Roterad rektangel.

En roterad rektangel i SketchUp

För att skapa en roterad rektangel, följ dessa steg:

 1. Gå till menyn Formverktyg (Shape Tools) i verktygsfältet och välj verktyget Roterad rektangel (Rotated Rectangle) (). Eller välj Rita (Draw) > Former (Shapes) > Roterad rektangel (Rotated Rectangle) i menyraden.
 2. (Valfritt) Tryck på en piltangent för att ange plan för din roterade rektangel enligt tabellen som visas tidigare i artikeln. Du kan till exempel trycka på vänsterpil för att begränsa planet för din roterade rektangel till det gröna planet.
 3. Klicka en gång för att ange rektangelns första hörn.
 4. Skapa den första kanten på din roterade rektangel. Det kan du göra på två sätt:
  • Skriv in ett specifikt mått och tryck på Enter.
  • Eller flytta markören till platsen där du vill placera den andra slutpunkten för ytan med hjälp av SketchUps "slutsatsmotor" som låter dig placera slutpunkten i relation till en axel eller annan geometri såsom i följande bild. Klicka sedan.
   Tips: Du kan använda kortkommandon när du slutför steget. Håll ner Shift-tangenten för att begränsa den första kanten till dess aktuella riktning. Tangenten Alt (Windows) eller Command (macOS) låser gradskivans plan. Du kan även använda piltangenterna för att anpassa den första kanten till en axel. Tryck helt enkelt ner piltangenten som motsvarar önskad justering (förklaras tidigare i denna del). Du kan till exempel trycka högerpil för att begränsa den första kanten så att den justeras till den röda axeln.
   Skapa den första kanten av en roterad rektangel i SketchUp
 5. Nu kan du ange bredd och vinkel för din rektangel. Du kan ange dessa värden på ett par olika sätt:
  • Skriv in en vinkel och bredd i rutan Mått (Measurements) enligt anvisningarna.
  • Skriv in en bredd och vinkel i rutan Mått (Measurements) enligt anvisningarna.
  • Flytta gradskivan för att ange vinkel och flytta markören från mitten av gradskivan för att ange bredd, såsom visas i följande bild. För att begränsa vinkeln, håll ner tangenten Shift. Klicka för att slutföra den roterade rektangeln.
Tips: Tryck ner tangenten Alt (Windows) eller Command (macOS) för att ange gradskivans baslinje vid markörens aktuella position. Flytta sedan markören för att mäta vinkeln från din baslinje. Metoden är användbar om du vill mäta vinkeln från en punkt som inte är baslinjen som angetts i steg 3. En streckad linje visas så att du kan se den nya baslinjen.
Slutsatser från "inferensmotorn" hjälper dig att justera en roterad rektangel till närliggande geometri
Slutsatser från "inferensmotorn" hjälper dig att justera en roterad rektangel till närliggande geometri
Obs: Om du inte använder ett engelskt tangentbord, ange komma för att separera decimaler och semikolon för att separera värden i rutan Mått (Measurements). Du kan till exempel ange vinkeln och bredden på den andra kanten som 43,2;8,2m för att få en vinkel som är 43,2 grader och 8,2 meter lång.
Obs: Om du inte använder ett engelskt tangentbord, ange komma för att separera decimaler och semikolon för att separera värden i rutan Mått (Measurements). Du kan till exempel ange bredd och vinkel på den andra kanten som 8,2m; 43,2 för att få en bredd som är 8,2 meter lång och en vinkel som är 43,2 grader.

Rita en cirkel eller ellips

Innan du ritar en cirkel är det en god idé att ta reda på hur SketchUp skapar cirklar:

 • Cirklar har en radie och kopplar samman flera linjesegment.
 • Dessa segment fungerar som en enad linje då de kan definiera kanten på en yta eller dela en yta. Att välja ett segment väljer hela cirkeln.
 • SketchUps "inferensmotor" tolkar segmenten i cirkeln. Om du håller markören runt cirkelns omkrets kan du se slutsatser för slutpunkt och mittpunkt.

För att rita en cirkel, följ dessa steg:

 1. Välj verktyget Cirkel (Circle) () i verktygsfältets rullgardinsmeny bredvid verktyget Rektangel. Eller tryck på C-tangenten. Markören ändras till en penna med en cirkel. Rutan Mått (Measurements) anger standardantal sidor: 24, såsom visas i bilden. För att ändra antalet sidor kan du skriva in ett värde nu eller vänta tills du har ritat klart cirkeln.
 2. Klicka för att placera cirkelns mittpunkt. Rutan Mått (Measurements) ändras för att visa cirkelns radie. Du kan skriva in ett värde för radie nu eller direkt när du har ritat cirkeln.
 3. Klicka för att placera cirkelns mittpunkt. För att justera planet i din cirkel med en specifik axel i ritningen, eller annan geometri, tryck på piltangenten som motsvarar önskad justering. Du kan till exempel trycka uppåtpil för att justera cirkelns plan med den blå axeln. Se tabellen i Rita en rektangel eller fyrkant för mer information. Rutan Mått (Measurements) ändras för att visa cirkelns radie. Du kan skriva in ett värde för radie nu eller direkt när du har ritat cirkeln.
 4. Flytta markören från mittpunkten för att definiera cirkelns radie. När du flyttar markören visas värdet för formens radie dynamiskt i rutan Mått (Measurements). Tryck Esc när som helst för att börja om.
 5. Klicka för att slutföra cirkeln. SketchUp skapar en cirkelformad yta, såsom visas i bilden.

 6. (Valfritt) Tills du väljer ett nytt verktyg eller ritar en ny cirkel kan du använda rutan Mått (Measurements) för att ändra cirkelns radie eller antalet sidor enligt följande:
  • För att ändra antalet sidor: Skriv in en siffra och bokstaven S (skriv till exempel 5s för 5 sidor eller 42s för 42 sidor). Tryck sedan på Enter.
  • För att ändra antalet sidor: Skriv in en siffra och bokstaven S (skriv till exempel 5s för 5 sidor eller 42s för 42 sidor). Tryck sedan på Enter. Du kan även hålla ner tangenten Ctrl (Microsoft Windows) eller Option (macOS) när du trycker ner + eller - för att öka respektive minska antalet sidor. Om du använder ett fransk-kanadensiskt tangentbord, håll ner tangenten Ctrl (Microsoft Windows) och +/= för att öka antalet segment. För macOS, tryck Command och = för att öka segment eller - för att minska segment.
  • För att ändra radien: Skriv in en siffra och måttenhet (valfritt), såsom 6". 8', 34cm eller 7m. Tryck sedan på Enter eller Return.

   Tips: Dialogrutan med information om enhet (Entity Info) ger dig ett smidigt sätt att när som helst redigera sidor och radie. Se Redigera former senare i denna del för mer information.

För att rita en ellips eller oval, följ dessa steg:

 1. Rita en cirkel med verktyget Cirkel (Circle).
 2. Välj verktyget Skala (Scale) ().
 3. Klicka på cirkeln. En omslutande ruta med åtta gröna "grepp" visas runt cirkeln.
 4. Klicka på ett av de mellersta greppen (inte ett hörn-grepp) och flytta markören för att dra cirkeln till en ellips, såsom visas här.
 5. Klicka igen när du är nöjd med cirkelns skala.

Rita en polygon

Du kan skapa polygoner med hjälp av verktyget Polygon. (Vilket är föga överraskande.) Dock finns det ett par saker du kanske inte vet om polygoner men som kan vara bra att ha i åtanke när du ritar formerna:

 • I SketchUp har en polygon en radie och tre eller fler sidor. Storleken på polygonen mäts därför från en central punkt. Antalet sidor avgör vilken typ av polygon du ritar. En pentagon har fem sidor; en oktagon har åtta sidor.
 • Polygon-segmenten fungerar som en enad linje då de kan definiera kanten på en yta eller dela en yta. Att välja en sida av polygonen väljer hela polygonen.
 • SketchUps "inferensmotor" tolkar varje sida av en polygon som ett segment. När du rör markören över en polygon visas slutsatser för dess slutpunkt, mittpunkt och frånpunkt.
 • Du kan rita polygoner på ytor eller separat från befintlig geometri.

Följ dessa steg för att rita en polygon:

 1. Välj verktyget Polygon () i verktygsfältet. Markören ändras till en penna med en polygon. Rutan Mått (Measurements) anger aktuellt antal sidor. För att ändra antalet sidor i din polygon kan du skriva in ett värde nu eller vänta tills du har ritat klart.
 2. Klicka för att placera polygonens mittpunkt. Rutan Mått (Measurements) ändras för att visa polygonens radie. Du kan skriva in ett värde för radie nu eller direkt när du har ritat polygonen.
 3. Klicka för att placera polygonens mittpunkt. För att justera planet i din polygon med en specifik axel i ritningen, eller annan geometri, tryck på piltangenten som motsvarar önskad justering. Du kan till exempel trycka uppåtpil för att justera polygonens plan med den blå axeln. Se tabellen i Rita en rektangel eller fyrkant för mer information. Rutan Mått (Measurements) ändras för att visa cirkelns radie. Du kan skriva in ett värde för radie nu eller direkt när du har ritat polygonen.
 4. Flytta markören från mittpunkten för att ange radie för din polygon. När du flyttar markören visas värdet för formens radie dynamiskt i rutan Mått (Measurements). För att ange radie, skriv in ett värde och tryck Enter. Du kan även trycka på Esc för att börja om.
 5. Klicka en andra gång för att slutföra polygonen. Här visas en femkantig polygon.
 6. (Valfritt) Tills du väljer ett nytt verktyg eller ritar en ny polygon kan du använda rutan Mått (Measurements) för att ändra polygonens radie eller antalet sidor enligt följande:
  • För att ändra antalet sidor: Skriv in en siffra och bokstaven S (skriv till exempel 5s för 5 sidor eller 42s för 42 sidor). Tryck sedan på Enter.
  • För att ändra antalet sidor: Skriv in en siffra och bokstaven S (skriv till exempel 5s för 5 sidor eller 42s för 42 sidor). Tryck sedan på Enter. Du kan även hålla ner tangenten Ctrl (Microsoft Windows) eller Option (macOS) när du trycker ner + eller - för att öka respektive minska antalet sidor. Om du använder ett fransk-kanadensiskt tangentbord, håll ner tangenten Ctrl (Microsoft Windows) och +/= för att öka antalet segment. För macOS, tryck Command och = för att öka segment eller - för att minska segment.
  • För att ändra radien: Skriv in en siffra och måttenhet (valfritt), såsom 6". 8', 34cm eller 7m. Tryck sedan på Enter eller Return.

  Tips: Även om verktyget Polygon liknar verktyget Cirkel (Circle) blir skillnaden mellan de två verktyget uppenbar när du drar eller trycker en cirkel eller polygon till en 3D-form. Cirkelns kanter ser släta ut, medan polygonens sidor är tydliga såsom visas här.

I den här videoinspelningen kan du se vad de två verktygen kan utföra.

Redigera former

Dialogrutan Objektinformation (Entity Info) låter dig ändra en cirkel eller polygons radie eller sidor när som helst efter att du har skapat formen. Så gör du:

 1. Klicka (context-click) på en kant (inte en yta) på cirkeln eller polygonen du vill redigera.
 2. Välj Objektinformation (Entity Info) i snabbmenyn som visas, såsom du kan se här.
 3. I rutan Objektinformation (Entity Info), klicka på Radie (Radius) eller Segment(s), ändra värdet och tryck sedan på Enter (Microsoft Windows) eller Return (Mac). När du trycker på Enter eller Return visar din form omedelbart ändringarna.

Med SketchUp kan du inte ändra bredden eller längden på en rektangel när som helst. Om du redan har valt ett annat verktyg eller ritat fler rektanglar måste du radera rektangeln du vill ändra och rita om den. Se Rita en rektangel för mer information. Du kan även ändra storlek på rektangeln med verktyget Skala (Scale) om du inte behöver exakta mått.

Självklart kan du göra mycket mer än att bara ändra storlek på en form. Du kan omvandla 2D-former till 3D-former med verktyget Tryck/dra (Push/Pull). Du kan förvränga former med verktyget Flytta (Move) eller skala upp eller ner hela eller delar av din modell.

Tips: De grundläggande formverktygen använder en tunn heldragen linje. För att skapa streckade linjer, se Använd streckade linjer i lager.
Was this article helpful?