Oglądanie modelu

Tworzenie modelu 3D musi zapewniać możliwość oglądania go ze wszystkich stron. W programie SketchUp podczas rysowania można wykonywać orbitowanie, powiększanie i przesuwanie:

 • Orbitowanie: kiedy orbitujesz, wykonujesz ruchy dookoła modelu, nad nim lub pod nim. Orbitowanie jest jak latanie dookoła modelu niczym Piotruś Pan.
 • Powiększanie: powiększ, aby skupić się na określonym obszarze podczas rysowania, i pomniejsz, aby zobaczyć większą część modelu.
 • Przesuwanie: czynność ta oznacza przesuwanie modelu w lewo, w prawo, w górę lub w dół.

Wskazówka: ponieważ często korzystasz z tych narzędzi, program SketchUp umożliwia tymczasowe przełączanie pomiędzy nimi za pomocą myszy z trzema przyciskami i kółkiem przewijania. (W dalszej części tego artykułu przedstawimy skróty myszy). Jeśli dużo rysujesz w programie SketchUp, modelowanie za pomocą myszy z trzema przyciskami i kółkiem przewijania jest łatwiejsze niż modelowanie za pomocą myszy bez kółka przewijania lub myszy z jednym przyciskiem.

Zobacz poniższy film, w którym przedstawiamy podstawowe informacje na temat działania tych narzędzi, lub przeczytaj kolejne punkty zawierające instrukcje korzystania z tych narzędzi.

Oprócz narzędzi nawigacyjnych program SketchUp zawiera kilka standardowych widoków, które można znaleźć w menu Camera (Aparat). Na poniższym rysunku widać, jak model wygląda w każdym ze standardowych widoków: Top (Góra) (Objaśnienie 1), Bottom (Dół) (2), Front (Przód) (3), Back (Tył) (4), Left (Lewa strona) (5), Right (Prawa strona) (6) i Iso (Izometria) (7).

Wskazówka: podczas korzystania ze standardowych widoków lub bardziej zaawansowanych funkcji narzędzi nawigacyjnych należy pamiętać, że program SketchUp wykorzystuje koncepcję aparatu do przedstawiania widoku. Przełączanie i modyfikowanie widoku odbywa się w podobny sposób jak patrzenie przez wizjer aparatu.

Menu Camera (Aparat) programu SketchUp zawiera również trzy opcje perspektywy pokazane na poniższym rysunku, które zmieniają sposób wyświetlania modelu:

 • Rzutowanie równoległe: w tym widoku linie są równoległe zarówno w przestrzeni 3D, jak i 2D. Ten widok jest również nazywany widokiem ortograficznym. Jeśli taki widok zostanie wydrukowany, długość linii jest zachowana w skali (na przykład 4' w programie SketchUp = 1" na papierze). (Objaśnienie 1)
 • Perspektywa: w tym widoku linie znikają na horyzoncie, więc niektóre elementy pojawiają się bliżej, a inne będą bardziej oddalone. Elementy nie zachowują skali. Jest to domyślny widok programu SketchUp. (Objaśnienie 2)
 • Perspektywa dwupunktowa: ilustratorzy często używają perspektywy dwupunktowej do rysowania budynków 3D i grafik koncepcyjnych. W programie SketchUp wybranie tego widoku wyrównuje perspektywę w taki sposób, aby widok miał dwa znikające punkty. (Objaśnienie 3)

Wskazówka: program SketchUp może symulować opcję poruszania się po modelu i rozglądania się po nim. Ta technika jest często używana do prezentacji gotowego modelu. Można też zapisać określone widoki jako sceny, które następnie można animować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Prezentowanie projektów. Jeśli szukasz sposobów na ukrycie geometrii lub wyświetlenie ukrytej geometrii, zobacz temat Zmiękczanie, wygładzanie i ukrywanie geometrii.

Orbitowanie wokół modelu 3D

Orbitowanie umożliwia oglądanie geometrii z zewnątrz. Aby obrócić kamerę wokół modelu, aktywuj narzędzie Orbit (Orbituj) (), które można znaleźć w następujących obszarach interfejsu programu SketchUp:

 • Camera (Aparat) > Orbit (Orbituj) na pasku menu
 • Pasek narzędzi Camera (Aparat) (Microsoft Windows)
 • Pasek narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki)
 • Pasek narzędzi Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi)
 • Paleta narzędzi (macOS)

Wskazówka: można tymczasowo aktywować narzędzie Orbit (Orbituj) w dowolnym innym narzędziu (z wyjątkiem narzędzia Walk [Spacer]):
 • Za pomocą myszy z trzema przyciskami: kliknij i przytrzymaj kółko przewijania.
 • Za pomocą myszy z jednym przyciskiem: jeśli używasz systemu macOS, naciśnij i przytrzymaj klawisze Control i Command, jednocześnie klikając i przytrzymując lewy przycisk myszy.

Aby zacząć orbitowanie za pomocą narzędzia Orbit (Orbituj), wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Orbit (Orbituj) () lub naciśnij klawisz O.
 2. Kliknij w dowolnym miejscu obszaru rysunku.
 3. Przesuń kursor w dowolnym kierunku, aby wykonać obrót wokół środka obszaru rysunku.

Oprócz podstawowego orbitowania narzędzie Orbit (Orbituj) umożliwia wykonanie kilku innych sztuczek:

 • Aby wyśrodkować model w obszarze rysunku, kliknij dwukrotnie obszar rysunku.
 • Aby obrócić aparat na bok podczas orbitowania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (macOS). Powoduje to zawieszenie działania wbudowanego mechanizmu grawitacji narzędzia Orbit (Orbituj), które utrzymuje aparat w pozycji pionowej.

Przesuwanie na boki oraz w górę i w dół

Podczas przesuwania aparat (Twój widok) programu SketchUp porusza się w pionie lub w poziomie. Oto miejsca, w których można skorzystać z narzędzia Pan (Przesuń) ():

 • Camera (Aparat) > Pan (Przesuń) na pasku menu
 • Pasek narzędzi Camera (Aparat) (Microsoft Windows)
 • Pasek narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki)
 • Pasek narzędzi Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi)
 • Paleta narzędzi (macOS)

Wskazówka: można tymczasowo aktywować narzędzie Pan (Przesuń) w dowolnym innym narzędziu:
 • Za pomocą myszy z trzema przyciskami i kółkiem przewijania – przytrzymaj kółko przewijania i lewy przycisk myszy.
 • Za pomocą myszy z jednym przyciskiem lub panelu dotykowego – naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Control, Command i Shift, przytrzymując także lewy przycisk myszy.
 • Za pomocą dowolnej myszy, jeśli narzędzie Orbituj jest wybrane – naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Aby zacząć przesuwanie za pomocą narzędzia Pan (Przesuń), wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Pan (Przesuń) () lub naciśnij klawisz H.
 2. W obszarze rysunku kliknij i przeciągnij kursor w dowolnym kierunku.

Powiększanie i pomniejszanie

W programie SketchUp, podobnie jak w wielu innych programach, można powiększyć obraz, aby uzyskać bardzo duże zbliżenie, lub pomniejszyć, aby zobaczyć większą perspektywę. Podczas rysowania modelu 3D powiększanie może pomóc w dokładniejszym wyrównywaniu krawędzi i ścian, podczas gdy pomniejszanie umożliwia obejrzenie całego modelu lub zmianę orientacji obserwatora. Dzięki temu można pracować na dowolnymi częściami modelu.

Program SketchUp ma również dwa wyspecjalizowane narzędzia do powiększania: Zoom Extents (Rozszerzenie powiększenia) () i Zoom Window (Okno powiększenia) (), o którym dowiesz się w dalszej części tej sekcji.

W interfejsie programu SketchUp znajduje się narzędzie Zoom (Powiększenie) ():

 • Camera (Aparat) > Zoom (Powiększenie) na pasku menu
 • Pasek narzędzi Camera (Aparat) (Microsoft Windows)
 • Pasek narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki)
 • Paleta narzędzi (macOS)

Wskazówka: aby skorzystać z możliwości powiększania podczas korzystania z innych narzędzi, takich jak Line (Linia) lub Move (Przesuń), niezbędna jest mysz z kółkiem przewijania. Przewiń w górę, aby powiększyć, lub w dół, aby pomniejszyć. Podczas powiększania lub pomniejszania przez przewijanie program SketchUp używa kursora jako punktu środkowego powiększenia.

Aby powiększyć lub pomniejszyć, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Zoom (Powiększenie) () lub naciśnij klawisz Z.
 2. Kliknij i przeciągnij w górę, aby powiększyć, lub kliknij i przeciągnij w dół, aby pomniejszyć. Podczas powiększania przez przeciąganie kursora narzędzia Powiększenie program SketchUp stosuje powiększenie lub pomniejszenie od środka ekranu.

Uwaga: szybkość powiększenia zależy od odległości geometrii od kursora Powiększenia. Gdy geometria jest bardziej oddalona, program SketchUp powiększa szybko. Szybkość powiększenia wydaje się wolniejsza, gdy geometria jest stosunkowo blisko kursora powiększenia.

Aby natychmiast wyświetlić cały model i wyśrodkować go w obszarze rysunku, kliknij narzędzie Zoom Extents (Rozszerzenie powiększenia) () lub naciśnij klawisze Shift + Z. Zoom Extents (Rozszerzenie powiększenia) można znaleźć w następujących sekcjach interfejsu programu SketchUp:

 • Camera (Aparat) > Zoom Extents (Rozszerzenie powiększenia) na pasku menu
 • Pasek narzędzi Camera (Aparat) (Microsoft Windows)
 • Pasek narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki)
 • Pasek narzędzi Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi)
 • Paleta narzędzi (macOS)

Aby powiększyć konkretną prostokątną część modelu, użyj narzędzia Zoom Window (Okno powiększenia). (Okno powiększenia znajduje się w tych samych miejscach, w których znajdują się narzędzia Zoom [Powiększenie] i Zoom Extents [Rozszerzenie powiększenia], z wyjątkiem paska narzędzi Getting Started [Pierwsze kroki]). Aby powiększyć część modelu:

 1. Wybierz narzędzie Zoom Window (Okno powiększenia) ().
 2. Kliknij i przeciągnij, aby wokół obszaru, który chcesz powiększyć, pojawiła się ramka. Po puszczeniu przycisku myszy wszystko w narysowanej ramce wypełnia obszar rysunku.

Zmiana pola widzenia lub ogniskowej

Mniej znaną funkcją narzędzia Zoom (Powiększenie) jest zmiana pola widzenia lub to, jak dużą część modelu można zobaczyć. Ponieważ widok w programie SketchUp przypomina patrzenie przez wizjer aparatu, można regulować pole widzenia w stopniach. Alternatywnie można zmieniać ogniskową w milimetrach, tak jak w aparacie.

Wskazówka: jeśli nie masz rozeznania w pojęciach związanych z polem widzenia, pomyśl o tym w ten sposób: oko ludzie ma pole widzenia około 180 stopni. Jeśli zawęzisz to pole do 90 stopni, stracisz widzenie boków obrazu.

Aby dostosować pole widzenia lub ogniskową, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Zoom (Powiększenie) lub naciśnij klawisz Z. Można też wybrać z paska menu opcję Camera (Aparat) > Field of View (Pole widzenia).
 2. Wpisz wartość odpowiednio w stopniach lub milimetrach. Na przykład wpisanie wartości 45 deg ustawia szerokość pola widzenia na 45 stopni, a wpisanie 35 mm ustawia wartość odpowiadającą ogniskowej aparatu wynoszącej 35 mm. Można też wizualnie dostosować pole widzenia, przytrzymując klawisz Shift podczas przeciągania za pomocą narzędzia Zoom (Powiększenie).

Wskazówka: szersze pole widzenia jest przydatne podczas pracy w pomieszczeniu, gdyż widać wtedy większą część pomieszczenia. Poniższe rysunki przedstawiają to samo pomieszczenie w dwóch różnych polach widzenia. Na górnym rysunku pole widzenia wynosi 35 stopni. Na dolnym rysunku pole widzenia wynosi 75 stopni.

Ustawianie widoku standardowego

Można natychmiast zmienić okno rysunku na dowolny ze standardowych widoków, wybierając opcję Camera (Aparat) > Standard Views (Widoki standardowe), a następnie żądany widok z podmenu. Dostępne są następujące opcje: Top (Góra) (objaśnienie 1), Bottom (Dół) (objaśnienie 2), Front (Przód) (objaśnienie 3), Back (Tył) (objaśnienie 4), Left (Lewa strona) (objaśnienie 5), Right (Prawa strona) (objaśnienie 6) i Iso (Izometria) (objaśnienie 7). Na poniższym rysunku przedstawiamy widok każdej z tych opcji.

Wskazówka: aby standardowe widoki były dostępne po jednym kliknięciu, wyświetl pasek narzędzi Views (Widoki). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Dostosowywanie obszaru roboczego.

Uwaga: Iso oznacza izometryczny. W prawdziwym widoku izometrycznym, który jest powszechnie stosowany w rysunkach technicznych lub mechanicznych, obiekt 3D jest rysowany w przestrzeni 2D pod określonym kątem, tak aby kąt między każdą osią rysunku wynosił 120 stopni. Jednak w programie SketchUp widok z aparatu Iso to nie to samo co rzutowanie izometryczne, w którym obiekty wzdłuż osi x, y lub z są proporcjonalne. Widok izometryczny w programie SketchUp po prostu pokazuje cały model pod standardowym kątem.

Wskazówka: aby szybko wyrównać punkt widzenia programu SketchUp, który jest skierowany w górę do wyśrodkowanej osi, kliknij prawym przyciskiem myszy oś rysunku i z wyświetlonego menu wybierz opcję Align View (Wyrównaj widok).

Powrót do poprzedniego widoku

Program SketchUp zapamiętuje widoki, gdy użytkownik przechodzi od jednego do drugiego. Aby wrócić do poprzedniego widoku, wybierz opcję Camera (Aparat) > Previous (Poprzedni). Po powrocie do tego widoku można przejść do późniejszego widoku, wybierając opcję Camera (Aparat) > Next (Następny).

Wskazówka: aby zapewnić łatwą dostępność funkcji Previous (Poprzedni), wyświetl pasek narzędzi Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi) lub pasek narzędzi Camera (Aparat). (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Dostosowywanie obszaru roboczego). Klikaj narzędzie Previous (Poprzedni), aby cofać się o jeden widok po każdym kliknięciu.
Was this article helpful?