Rysowanie podstawowych kształtów

Wiele modeli zaczyna się od podstawowych kształtów. W programie SketchUp narzędzia kształtu pomagają rysować prostokąty, okręgi i wielokąty. Narzędzia te znajdują się na paskach narzędzi Getting Started (Pierwsze kroki), Drawing (Rysowanie) oraz Large Tool Set (Duży zestaw narzędzi).

Rysowanie prostokąta lub kwadratu

W programie SketchUp prostokąty można rysować praktycznie wszędzie:

 • Na płaszczyźnie podłoża
 • Na płaszczyźnie pionowej
 • Na istniejących powierzchniach
 • Obok istniejącej geometrii (wyrównanej do płaszczyzn na osiach)
 • Wywnioskowane z istniejącej geometrii

Aby narysować prostokąt za pomocą narzędzia Rectangle (Prostokąt), wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz narzędzie Rectangle (Prostokąt) () z paska narzędzi lub naciśnij klawisz R. Kursor zmieni się w ołówek z prostokątem.

  Wskazówka: aby rozpocząć od nowa w dowolnym momencie podczas wykonywania tych czynności, naciśnij klawisz Esc.
 2. Kliknij, aby ustawić pierwszy narożnik prostokąta.
 3. Kliknij, aby ustawić pierwszy narożnik prostokąta. Aby wyrównać płaszczyznę prostokąta z określoną osią rysunku lub inną geometrią, naciśnij klawisz strzałki odpowiadający żądanemu wyrównaniu, jak wyjaśniono w dalszej części tej sekcji.
 4. Kliknij, aby ustawić pierwszy narożnik prostokąta. Aby wyrównać płaszczyznę prostokąta z określoną osią rysunku lub inną geometrią, naciśnij klawisz strzałki odpowiadający żądanemu wyrównaniu, jak wyjaśniono w dalszej części tej sekcji. Jeśli wolisz rysować prostokąt od środka, naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub klawisz Option (macOS).
 5. Przesuń kursor po przekątnej, aby znaleźć żądany rozmiar i kształt prostokąta. Aby narysować prostokąt z precyzyjnymi wymiarami, użyj pola Measurements (Wymiary), które w tym momencie wyświetla wymiary prostokąta podczas przesuwania kursora. Aby pomóc w umieszczeniu prostokąta w odniesieniu do osi rysowania lub innej geometrii, mechanizm wnioskowania programu SketchUp wyświetla wskazówki na ekranie. Kiedy pojawi się żądane wnioskowanie, przejdź do kroku 4. Zarówno wnioskowanie w polu Wymiary, jak i w narzędziu Prostokąt zostały wyjaśnione nieco dalej w tej sekcji.
 6. Kliknij ponownie, aby ustawić drugi narożnik prostokąta. Twój kształt pojawi się z powierzchnią, jak pokazano na poniższej ilustracji.
 7. Kliknij ponownie, aby ustawić drugi narożnik prostokąta. Jeśli rysujesz prostokąt od środka, kliknij ponownie, aby ustawić dowolny punkt narożny. Twój kształt pojawi się z powierzchnią, jak pokazano na poniższej ilustracji.
W programie SketchUp wiele modeli 3D zaczyna się od prostokąta

Podczas rysowania prostokąta pole Measurements (Wymiary) pomaga dokładnie wykonać następujące czynności:

 • Ustawianie długości i szerokości. Wpisz wartość długości, przecinek, wartość szerokości, a następnie naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz 8', 20' i naciśnij klawisz Enter. Jeśli wpiszesz tylko liczbę lub liczby, program SketchUp użyje bieżącego ustawienia jednostek dokumentu. Można także zastąpić ustawienie jednostek dokumentu, określając jednostki brytyjskie (np. 1'6") lub metryczne (np. 3,652m).
 • Określenie tylko długości lub szerokości. Jeśli wprowadzisz wartość i przecinek (3',), nowa wartość zostanie zastosowana do pierwszego wymiaru, a drugi wymiar się nie zmieni. Analogicznie jeśli wpiszesz przecinek, a następnie wartość (,3'), zmieni się tylko drugi wymiar.
 • Zmiana położenia prostokąta za pomocą liczb ujemnych. Jeśli wprowadzisz wartość ujemną (–24, –24), program SketchUp zastosuje tę wartość w kierunku przeciwnym do wskazanego podczas rysowania.

Wskazówka: nie musisz klikać pola Measurements (Wymiary) przed wpisaniem wartości. Podczas rysowania pole Measurements (Wymiary) czeka na wpisanie dokładnych wymiarów, jeśli zdecydujesz się to zrobić. Ponadto dopóki nie wybierzesz innego narzędzia lub nie narysujesz innego prostokąta, możesz użyć pola Measurements (Wymiary), aby zmienić wymiary prostokąta dowolną liczbę razy.

Uwaga: jeśli używasz klawiatury innej niż angielska, użyj przecinka do wskazania separatora dziesiętnego i średnika, aby oddzielić wymiary. Na przykład możesz wprowadzić wymiary dwóch boków prostokąta jako: 7,6m; 4,3m.

Podczas przesuwania kursora przy wybranym narzędziu Rectangle (Prostokąt) mechanizm wnioskowania programu SketchUp wyświetla następujące wskazówki:

 • Kwadrat: gdy proporcje prostokąta tworzą idealny kwadrat, zobaczysz niebieskie kropki i pojawi się ekranowa wskazówka Square (Kwadrat). Zobacz objaśnienie 1.
 • Złoty podział: złoty podział to prostokąt, w którym stosunek dłuższego boku do krótszego jest w złotej proporcji. Kiedy prostokąt ma wymiary zgodne ze złotym podziałem, zobaczysz niebieskie kropki i pojawi się ekranowa wskazówka Golden Section (Złoty podział). Zobacz objaśnienie 2.
  Aby zablokować to wnioskowanie, można przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania.
Podczas rysowania prostokąta w programie SketchUp mechanizm wnioskowania poinformuje Cię, kiedy prostokąt jest kwadratem lub złotym podziałem

Chcesz wyrównać płaszczyznę prostokąta z osią rysowania lub inną geometrią? Można skorzystać w tym celu z klawiszy strzałek, których działanie zostało wyjaśnione w poniższej tabeli.

Klawisz modyfikujący Blokuje płaszczyznę prostokąta, aby była wyrównana z… Jak to wygląda na ekranie
Strzałka w lewo Oś zielona
Strzałka w górę Oś niebieska
Strzałka w prawo Oś czerwona
Strzałka w dół Geometria wywnioskowana

Na filmie przedstawiamy działanie omówionych powyżej funkcji narzędzia Rectangle (Prostokąt).

Rysowanie obróconego prostokąta

Narzędzie Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt) może się przydać, gdy trzeba narysować prostokąt, którego powierzchnia jest ustawiona pod kątem do domyślnych czerwonych, zielonych lub niebieskich osi programu SketchUp lub do innej geometrii.

Podobnie jak narzędzie Rectangle (Prostokąt), narzędzie Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt) umożliwia tworzenie precyzyjnych prostokątów i kwadratów oraz wyświetla wnioskowania przydatne podczas rysowania. Podczas tworzenia prostokąta za pomocą narzędzia Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt) należy również ustawić prostokąt pod kątem. Na poniższej ilustracji przedstawiamy przykład prostokąta utworzonego za pomocą narzędzia Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt).

Obrócony prostokąt w programie SketchUp

Aby utworzyć obrócony prostokąt, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku narzędzi z menu Shape Tools (Narzędzia kształtów) wybierz narzędzie Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt) (). Można też wybrać z paska menu opcję Draw (Rysuj) > Shapes (Kształty) > Rotated Rectangle (Obrócony prostokąt).
 2. (Opcjonalnie) Naciśnij klawisz strzałki, aby ustawić płaszczyznę dla obróconego prostokąta, zgodnie z tabelą, która pojawiła się wcześniej w tym artykule. Na przykład naciśnij klawisz strzałki w lewo, aby dostosować płaszczyznę obróconego prostokąta do zielonej płaszczyzny.
 3. Kliknij raz, aby ustawić pierwszy narożnik prostokąta.
 4. Tworzenie pierwszej krawędzi obróconego prostokąta. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • Wpisz dokładny wymiar i naciśnij klawisz Enter.
  • Możesz też przesunąć kursor w miejsce, w którym chcesz umieścić drugi punkt końcowy tej krawędzi, używając mechanizmu wnioskowania programu SketchUp, aby ustawić punkt końcowy względem osi lub innej geometrii, jak pokazano na poniższej ilustracji, a następnie kliknąć go.
   Wskazówka: po wykonaniu tego kroku możesz użyć kilku klawiszy modyfikujących. Przytrzymaj klawisz Shift, aby zablokować pierwszą krawędź względem jej bieżącego kierunku. Klawisz Alt (Windows) lub Command (macOS) blokuje płaszczyznę kątomierza. W wyrównaniu pierwszej krawędzi do osi mogą pomóc również klawisze strzałek. Wystarczy nacisnąć klawisz strzałki odpowiadający żądanemu wyrównaniu, jak wyjaśniono wcześniej w tej sekcji. Na przykład naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby zablokować pierwszą krawędź w taki sposób, aby była wyrównana z czerwoną osią.
   Tworzenie pierwszej krawędzi obróconego prostokąta w programie SketchUp
 5. W tym momencie należy ustawić szerokość i kąt prostokąta. Można ustawić te wartości na kilka różnych sposobów:
  • Wpisz kąt i szerokość w polu Measurements (Wymiary) po wyświetleniu monitu.
  • Wpisz szerokość i kąt w polu Measurements (Wymiary) po wyświetleniu monitu.
  • Skorzystaj z kątomierza, aby ustawić kąt, i odsuń kursor od środka kątomierza, aby ustawić szerokość, jak pokazano na poniższej ilustracji. Aby zablokować kąt, przytrzymaj klawisz Shift. Kliknij, aby zakończyć tworzenie obróconego prostokąta.
Wskazówka: naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Command (macOS), aby ustawić linię bazową kątomierza w bieżącej pozycji kursora, a następnie przesuń kursor, aby zmierzyć kąt od ustawionej linii bazowej. Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz zmierzyć kąt z punktu innego niż linia bazowa ustawiona w kroku 3. Pojawia się przerywana linia, co umożliwia zobaczenie nowej linii bazowej.
Wnioskowanie może pomóc w dopasowaniu obróconego prostokąta do pobliskiej geometrii
Wnioskowanie może pomóc w dopasowaniu obróconego prostokąta do pobliskiej geometrii
Uwaga: jeśli używasz klawiatury innej niż angielska, użyj przecinka do wskazania separatora dziesiętnego i średnika, aby oddzielić wartości w polu Measurements (Wymiary). Na przykład możesz wprowadzić kąt i szerokość drugiej krawędzi jako 43,2;8,2m, aby uzyskać kąt 43,2 stopnia i 8,2 metra długości.
Uwaga: jeśli używasz klawiatury innej niż angielska, użyj przecinka do wskazania separatora dziesiętnego i średnika, aby oddzielić wartości w polu Measurements (Wymiary). Na przykład, możesz wprowadzić szerokość i kąt drugiej krawędzi jako 8,2m; 43,2, aby uzyskać szerokość 8,2 metra i kąt 43,2 stopnia.

Rysowanie okręgu lub elipsy

Przed narysowaniem okręgu warto zrozumieć, w jaki sposób program SketchUp tworzy takie figury:

 • Okrąg ma promień i łączy wiele segmentów linii.
 • Segmenty te działają jak pojedyncza linia, ponieważ mogą definiować krawędź powierzchni i rozdzielać powierzchnię. Dodatkowo wybranie jednego segmentu powoduje zaznaczenie całego okręgu.
 • Mechanizm wnioskowania programu SketchUp nadal widzi segmenty w okręgu. Tak więc jeśli najedziesz kursorem myszy na obwód koła, zobaczysz wnioski dotyczące punktu końcowego i punktu środkowego.

Aby narysować okrąg, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie Circle (Okrąg) () z menu rozwijanego obok narzędzia Rectangle (Prostokąt). Można też nacisnąć klawisz C. Kursor zmieni się w ołówek z okręgiem, a pole Measurements (Wymiary) wskaże domyślną liczbę boków: 24, jak pokazano na rysunku. Aby zmienić liczbę boków, można wpisać wartość teraz lub poczekać, aż rysowanie okręgu zostanie zakończone.
 2. Kliknij, aby umieścić środek okręgu. Pole Measurements (Wymiary) zmienia się, aby wyświetlić promień okręgu. Możesz wpisać wartość promienia teraz lub zaraz po narysowaniu okręgu.
 3. Kliknij, aby umieścić środek okręgu. Aby wyrównać płaszczyznę okręgu z określoną osią rysunku lub inną geometrią, naciśnij klawisz strzałki odpowiadający żądanemu wyrównaniu. Na przykład strzałka w górę wyrównuje płaszczyznę okręgu z niebieską osią. Zobacz tabelę w sekcji Rysowanie prostokąta lub kwadratu, aby uzyskać szczegółowe informacje. Pole Measurements (Wymiary) zmienia się, aby wyświetlić promień okręgu. Możesz wpisać wartość promienia teraz lub zaraz po narysowaniu okręgu.
 4. Przesuń kursor z punktu środkowego, aby zdefiniować promień okręgu. Podczas przesuwania kursora wartość promienia jest dynamicznie wyświetlana w polu Measurements (Wymiary). Naciśnij klawisz Esc w dowolnym momencie, aby zacząć od nowa.
 5. Kliknij, aby zakończyć tworzenie okręgu. Program SketchUp tworzy powierzchnię w kształcie koła, jak pokazano na rysunku.

 6. (Opcjonalnie) Dopóki nie wybierzesz nowego narzędzia lub nie narysujesz nowego okręgu, możesz użyć pola Measurements (Wymiary), aby zmienić promień okręgu lub liczbę boków w następujący sposób:
  • Zmiana liczby boków: wpisz liczbę i literę S (na przykład 5s dla 5 boków lub 42s dla 42 boków). Następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Zmiana liczby boków: wpisz liczbę i literę S (na przykład 5s dla 5 boków lub 42s dla 42 boków). Następnie naciśnij klawisz Enter. Alternatywnie można przytrzymać klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (macOS) podczas naciskania + lub -, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć liczbę boków. Jeśli korzystasz z klawiatury dla użytkowników z francuskiej Kanady, przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) i klawisz +/=, aby zwiększyć segmenty. W systemie macOS naciśnij klawisze Command i =, aby zwiększyć liczbę segmentów, lub -, aby ją zmniejszyć.
  • Zmiana promienia: wpisz liczbę i jednostkę (w razie potrzeby), taką jak 6”, 8', 34cm lub 7m. Następnie naciśnij klawisz Enter lub Return.

   Wskazówka: okno dialogowe Entity Info (Informacje o elemencie) pozwala na wygodną edycję boków i wartości promienia w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Edytowanie kształtów.

Aby narysować elipsę lub owal, wykonaj następujące kroki:

 1. Narysuj okrąg za pomocą narzędzia Circle (Okrąg).
 2. Wybierz narzędzie Scale (Skaluj) ().
 3. Kliknij okrąg. Wokół okręgu zostanie wyświetlona obwiednia z ośmioma zielonymi uchwytami.
 4. Kliknij jeden ze środkowych uchwytów (nie jeden z uchwytów narożnych) i przesuń mysz, aby przeciągnąć okrąg do elipsy, jak pokazano tutaj.
 5. Kliknij ponownie, gdy skończysz skalowanie okręgu.

Rysowanie wielokąta

Wielokąty można tworzyć za pomocą narzędzia Polygon (Wielokąt). (To żadna niespodzianka). Oto kilka faktów o wielokątach, których możesz nie znać, ale które warto poznać podczas ich rysowania:

 • W programie SketchUp wielokąt ma promień i co najmniej 3 boki. Zatem rozmiar wielokąta jest mierzony od środka, a liczba boków określa typ rysowanego wielokąta. Pięciokąt ma 5 boków, a ośmiokąt ma 8 boków.
 • Wielokąty działają jak pojedyncza linia, ponieważ mogą definiować krawędź powierzchni i rozdzielać powierzchnię. Wybranie jednego boku wielokąta powoduje zaznaczenie całego wielokąta.
 • Mechanizm wnioskowania programu SketchUp interpretuje każdy bok wielokąta jako segment. Gdy najedziesz kursorem na wielokąt, zobaczysz punkt końcowy, punkt środkowy i wnioskowanie z punktu.
 • Możesz rysować wielokąty na powierzchniach lub oddzielnie od istniejącej geometrii.

Wykonaj następujące kroki, aby narysować wielokąt:

 1. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie Polygon (Wielokąt) (). Kursor zmieni się w ołówek z wielokątem. Pole Measurements (Wymiary) wskaże aktualną liczbę boków. Aby zmienić liczbę boków wielokąta, można wpisać wartość liczbową teraz lub poczekać, aż rysowanie wielokąta zostanie zakończone.
 2. Kliknij, aby umieścić środek wielokąta. Pole Measurements (Wymiary) zmienia się, aby wyświetlić promień. Możesz wpisać wartość promienia teraz lub zaraz po narysowaniu wielokąta.
 3. Kliknij, aby umieścić środek wielokąta. Aby wyrównać płaszczyznę wielokąta z określoną osią rysunku lub inną geometrią, naciśnij klawisz strzałki odpowiadający żądanemu wyrównaniu. Na przykład strzałka w górę wyrównuje płaszczyznę wielokąta z niebieską osią. Zobacz tabelę w sekcji Rysowanie prostokąta lub kwadratu, aby uzyskać szczegółowe informacje. Pole Measurements (Wymiary) zmienia się, aby wyświetlić promień. Możesz wpisać wartość promienia teraz lub zaraz po narysowaniu wielokąta.
 4. Przesuń kursor z punktu środkowego, aby zdefiniować promień wielokąta. Podczas przesuwania kursora wartość promienia jest dynamicznie wyświetlana w polu Measurements (Wymiary). Aby określić promień, wpisz jego wartość i naciśnij klawisz Enter. Możesz także nacisnąć klawisz Esc, aby zacząć od nowa.
 5. Kliknij po raz drugi, aby zakończyć tworzenie wielokąta. Na ilustracji widoczny jest wielokąt 5-boczny.
 6. (Opcjonalnie) Dopóki nie wybierzesz nowego narzędzia lub nie narysujesz nowego wielokąta, możesz użyć pola Measurements (Wymiary), aby zmienić promień lub liczbę boków w następujący sposób:
  • Zmiana liczby boków: wpisz liczbę i literę S (na przykład 5s dla 5 boków lub 42s dla 42 boków). Następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Zmiana liczby boków: wpisz liczbę i literę S (na przykład 5s dla 5 boków lub 42s dla 42 boków). Następnie naciśnij klawisz Enter. Alternatywnie można przytrzymać klawisz Ctrl (Microsoft Windows) lub klawisz Option (macOS) podczas naciskania + lub -, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć liczbę boków. Jeśli korzystasz z klawiatury dla użytkowników z francuskiej Kanady, przytrzymaj klawisz Ctrl (Microsoft Windows) i klawisz +/=, aby zwiększyć segmenty. W systemie macOS naciśnij klawisze Command i =, aby zwiększyć liczbę segmentów, lub -, aby ją zmniejszyć.
  • Zmiana promienia: wpisz liczbę i jednostkę (w razie potrzeby), taką jak 6”, 8', 34cm lub 7m. Następnie naciśnij klawisz Enter lub Return.

  Wskazówka: chociaż narzędzie Polygon (Wielokąt) działa podobnie do narzędzia Circle (Okrąg), różnica między tymi narzędziami staje się widoczna po przekształceniu okręgu lub wielokąta w kształt 3D. Krawędzie koła wyglądają na gładkie, ale krawędzie wielokąta mają wyraźne boki, jak pokazano tutaj.

W tym filmie przedstawiamy możliwości narzędzi Circle (Okrąg) i Polygon (Wielokąt).

Edytowanie kształtów

Okno dialogowe Entity Info (Informacje o elemencie) umożliwia zmianę promienia bądź boków okręgu lub wielokąta w dowolnym momencie po utworzeniu kształtu. Oto jak to zrobić:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź (nie powierzchnię) okręgu lub wielokąta, który chcesz edytować.
 2. Wybierz z menu kontekstowego Entity Info (Informacje o elemencie), jak pokazano tutaj.
 3. W panelu Entity Info (Informacje o elemencie) kliknij pole Radius (Promień) lub Segments (Segmenty), zmień wartość i naciśnij klawisz Enter (Microsoft Windows) lub Return (Mac). Po naciśnięciu klawisza Enter lub Return kształt natychmiast odzwierciedla wprowadzone zmiany.

Program SketchUp nie umożliwia zmiany szerokości ani długości prostokąta w dowolnym momencie. Jeśli wybrano inne narzędzie lub narysowano dodatkowe prostokąty, trzeba wymazać prostokąt, który ma zostać zmieniony, i ponownie go narysować. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rysowanie prostokąta. Można też zmienić rozmiar prostokąta za pomocą narzędzia Scale (Skaluj), jeśli nie trzeba wprowadzać dokładnych wymiarów.

Oczywiście można zrobić znacznie więcej niż tylko zmienić rozmiar kształtu. Można przekształcić kształt 2D w kształt 3D za pomocą narzędzia Push/Pull (Wypchnij/Wyciągnij). Można zniekształcać kształty za pomocą narzędzia Move (Przesuń) albo przeskalować całość lub część modelu.

Wskazówka: podstawowe narzędzia kształtu używają cienkiej linii ciągłej. Aby utworzyć linie przerywane, patrz Stosowanie linii przerywanych do warstw.
Was this article helpful?