Błędy i ostrzeżenia programu SketchUp

Po uruchomieniu programy SketchUp, LayOut, Style Builder i Viewer sprawdzają, czy urządzenie spełnia wymagania konieczne do działania programu, i wyświetlają okna dialogowe na wypadek niespełniania wymagań. Ponadto, nawet jeśli nie ma błędów, które wykluczyłyby uruchomienie programu SketchUp, program wskaże ostrzeżenia dotyczące sytuacji, które mogłyby doprowadzić do gorszego funkcjonowania programu SketchUp.

Błędy uruchamiania

Jeżeli urządzenie nie spełnia podstawowych wymagań koniecznych do uruchomienia programów SketchUp, LayOut, Style Builder i Viewer, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe z błędem:

Wystąpić mogą także konkretne błędy, które potencjalnie można rozwiązać, podejmując następujące kroki:

 1. Akceleracja sprzętowa nie jest obsługiwana lub została wyłączona dla karty graficznej. SketchUp wymaga aby akceleracja sprzętowa była włączona.

  Program SketchUp nie będzie działał, jeżeli karta graficzna nie obsługuje akceleracji sprzętowej.

  W przypadku wystąpieniu tego błędu aktualizacja sterownika karty graficznej (system Windows) lub aktualizacja systemu operacyjnego (system Mac) będzie dobrym pierwszym krokiem w zdiagnozowaniu dlaczego karta nie obsługuje akceleracji sprzętowej. Często aktualizacja sterownika karty graficznej umożliwia akcelerację karty graficznej.

 2. Wersja OpenGL Twojej karty graficznej <name of video card> to <your version>. SketchUp wymaga karty graficznej obsługującej OpenGL 3.0 lub nowszą wersję.

  SketchUp nie zostanie uruchomiony, jeśli wersja OpenGL karty graficznej jest starsza niż 3.0. W przypadku wystąpienia tego błędu aktualizacja sterownika karty graficznej (system Windows) lub aktualizacja systemu operacyjnego (system Mac) będzie dobrym pierwszym krokiem w zdiagnozowaniu błędu. Często aktualizacja sterownika karty graficznej prowadzi do aktualizacji obsługiwanej wersji OpenGL. Jeśli aktualizacja sterownika nie zadziała, należy sprawdzić, czy karta graficzna ma możliwość obsługi OpenGL w wersji co najmniej 3.0. Jeśli nie, konieczne będzie zastosowanie lepszej karty graficznej.

 3. Błąd podczas testów możliwości karty graficznej <nazwa karty graficznej>.

  Program SketchUp przeprowadzi szereg testów mających na celu określenie, czy karta graficzna ma możliwości obsługi funkcji renderowania koniecznych w SketchUp do wyświetlania modeli SketchUp. Testy obejmują na przykład kompilację cieniowania GLSL w SketchUp oraz obsługę obiektów framebuffer w OpenGL. W przypadku wystąpienia błędu należy zaktualizować sterownik karty graficznej (system Windows) lub zaktualizować system operacyjny (system Mac), co może rozwiązać problem.

Programy SketchUp, Style Builder i Viewer nie zostaną uruchomione w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych problemów aż do ich rozwiązania. Program LayOut zostanie uruchomiony, ale nie będzie miał możliwości renderowania modeli SketchUp.

Ostrzeżenia dotyczące uruchamiania

Podczas uruchamiania, jeśli system ma możliwość korzystania z karty graficznej AMD/NVIDIA, ale zamiast tego korzysta ze zintegrowanej karty graficznej Intel, program SketchUp wyświetli następujący komunikat ostrzegawczy:

Program SketchUp wykrył, że system komputerowy ma wiele kart graficznych i domyślnie korzysta ze zintegrowanej karty graficznej Intel. Program SketchUp będzie działać lepiej, jeśli karta graficzna AMD/NVIDIA zostanie ustawiona jako karta domyślna.

W systemie z wieloma procesorami graficznymi program SketchUp będzie prawdopodobniej bardziej wydajny na procesorze graficznym marki AMD lub NVIDIA niż na procesorze graficznym innego sprzedawcy. W przypadku wyświetlenia tego ostrzeżenia warto spróbować określić w oprogramowaniu NVIDIA lub AMD, że SketchUp to aplikacja z przyspieszeniem 3D i powinna korzystać z tej karty. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak ustawić domyślną kartę wideo w systemie.

Ostrzeżenia OpenGL

Po pomyślnym uruchomieniu programu SketchUp oceni on także, czy urządzenie ma odpowiednie możliwości do tego, aby program działał poprawnie. Jeżeli zaistnieją okoliczności, które spowodowałyby gorsze funkcjonowanie programu, wyświetlona zostanie ikona ostrzeżenia oraz tekst w oknie dialogowym Preferencje > OpenGL:

Po kliknięciu na przycisk Szczegóły karty graficznej wyświetlone zostanie bardziej szczegółowe ostrzeżenie:

Wystąpić mogą także konkretne ostrzeżenia, które potencjalnie można rozwiązać, podejmując następujące kroki:

 1. Twoja karta graficzna <nazwa karty graficznej> ma bufor głębi mniejszy niż 24-bitowy. SketchUp zaleca co najmniej 24-bitowy bufor głębi na karcie graficznej. W obecnej konfiguracji możesz doświadczać problemów z wyświetlaniem.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które mają co najmniej 24-bitowy bufor głębi. Jeżeli doświadczysz problemów z wyświetlaniem, rozważ aktualizację karty graficznej.

 2. Twoja karta graficzna <nazwa karty graficznej> ma bufor koloru mniejszy niż 24-bitowy. SketchUp zaleca 24-bitowy bufor koloru na karcie graficznej. W obecnej konfiguracji możesz doświadczać problemów z wyświetlaniem.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które mają 24-bitowy bufor koloru. Jeżeli doświadczysz problemów z wyświetlaniem, rozważ aktualizację karty graficznej.

 3. Twoja karta graficzna <nazwa karty graficznej> nie obsługuje bitów stencil. Cienie mogą być wyświetlane niepoprawnie.

  Program SketchUp działa najlepiej z kartami graficznymi, które obsługują bity stencil. Jeżeli cienie w modelach nie są wyświetlane poprawnie, rozważ aktualizację karty graficznej.

 4. Program SketchUp wykrył, że system komputerowy ma wiele kart graficznych i domyślnie korzysta ze zintegrowanej karty graficznej Intel. Program SketchUp będzie działać lepiej, jeśli karta graficzna AMD/NVIDIA zostanie ustawiona jako karta domyślna.

  W systemie z wieloma procesorami graficznymi program SketchUp będzie prawdopodobniej bardziej wydajny na procesorze graficznym marki AMD lub NVIDIA niż na procesorze graficznym innego sprzedawcy. W przypadku wyświetlenia tego ostrzeżenia warto spróbować określić w oprogramowaniu NVIDIA lub AMD, że SketchUp to aplikacja z przyspieszeniem 3D i powinna korzystać z tej karty. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak ustawić domyślną kartę wideo w systemie.

 5. Brak informacji o buforze głębi, koloru lub stencil.

  Program SketchUp wyświetli powyższe ostrzeżenia jeżeli po sprawdzeniu karty graficznej nie znajdzie poszukiwanych informacji.

  W przypadku wyświetlenia ostrzeżenia spróbuj zaktualizować sterownik karty graficznej (system Windows) lub zaktualizować system operacyjny (system Mac), co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

 6. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych błędów lub ostrzeżeń spróbuj rozwiązać problem i ponownie uruchom program SketchUp aby sprawdzić, czy działania przyniosły zamierzone skutki.
Was this article helpful?