Importowanie i eksportowanie plików CAD

PRO Jeśli jesteś użytkownikiem programu SketchUp Pro, możesz importować lub eksportować pliki CAD, które używają formatu .dwg lub .dxf.

Przed zaimportowaniem pliku warto wiedzieć, jakie elementy oprogramowania CAD program SketchUp Pro obsługuje, a jakich nie, oraz jak przygotować plik CAD, aby uzyskać najlepsze wyniki. Następnie można wykonać podstawowe kroki importowania opisane w tym artykule. Po zakończeniu importowania zapoznaj się z rozdziałem Rozpoczynanie pracy z plikiem CAD w programie SketchUp Pro, który zawiera kilka praktycznych wskazówek dotyczących obsługi importowanej geometrii CAD.

Jeśli eksportujesz plik programu SketchUp Pro do formatu CAD, sposób eksportowania pliku do programu CAD zależy od tego, czy jest to plik 2D, taki jak układ pomieszczeń, czy model 3D. W tym artykule dowiesz się również, jak dane programu SketchUp są eksportowane do formatu CAD.

Wyjaśnienie, jakie elementy oprogramowania CAD może importować program SketchUp

W poniższej tabeli przedstawiono, jakie elementy oprogramowania CAD obsługuje program SketchUp, a jakich nie. Jeśli jakiś element nie jest obsługiwany, program SketchUp po prostu ignoruje go podczas importowania pliku CAD.

Obsługiwane elementy CAD Nieobsługiwane elementy CAD
Łuki Zastrzeżone obiekty ADT lub ARX
Okręgi Wymiary
Elementy mające grubość Kreskowanie
Powierzchnie Tekst
Powierzchnie 3D Pliki XREF
Warstwy
Linie i obsługiwane style linii
Materiały
Bryły oparte na poliliniach
Zagnieżdżone bloki
Regiony AutoCAD
Punkt
Elipsa
Splajn
Obraz rastrowy

Przygotowanie pliku CAD do importu do programu SketchUp

Wykonując kilka czynności, aby sprawdzić i przygotować plik CAD przed zaimportowaniem, można się upewnić, że wszystkie potrzebne dane zostaną zaimportowane do programu SketchUp, oraz usprawnić proces importu. W poniższych punktach opisano, na co należy zwrócić uwagę i jak rozwiązywać potencjalne konflikty między elementami CAD a programem SketchUp.

Wskazówka: należy zwrócić uwagę, aby nie stracić szczegółów z oryginalnego pliku CAD, dlatego warto utworzyć kopię pliku CAD i skorzystać z niej do zaimportowania do programu SketchUp.

Zmień nieobsługiwane elementy

Jeśli chcesz zaimportować nieobsługiwane elementy CAD do programu SketchUp, spróbuj rozbić te elementy w programie CAD na elementy podstawowe rysunków CAD, które są obsługiwane przez SketchUp.

Na przykład, gdy obiekty CAD zostaną rozbite na bloki, są one importowane do programu SketchUp jako komponenty. W przypadku rozbicia bloków CAD na polilinie zostaną one zaimportowane do programu SketchUp jako linie lub polilinie.

Usuń niepotrzebne warstwy

W zaimportowanym pliku CAD program SketchUp automatycznie odrzuca wszelkie elementy, które nie mają znaczenia dla 3D, takie jak tekst, wymiary, kreskowanie itp. Jednak program SketchUp nie odrzuci warstw zawierających te elementy. Aby uniknąć wielu pustych warstw w programie SketchUp, można wyczyścić wszelkie nieużywane warstwy za pomocą opcji Statistics (Statystyki) w oknie dialogowym Model Info (Informacje o modelu).

Przesuń geometrię blisko początku

W programie SketchUp geometria oddalona o wiele mil lub kilometrów od początku (0,0) może powodować problemy z wydajnością. Aby uniknąć tych problemów, sprawdź umieszczenie geometrii w pliku CAD przed zaimportowaniem go do programu SketchUp.

Załóżmy na przykład, że importujesz pliki Autodesk AutoCAD DWG, takie jak plany terenów budowlanych, w celu pracy z liniami konturów. Jeśli grafika lub geometria jest daleko od początku, przesuń ją blisko początku przed zaimportowaniem pliku CAD do programu SketchUp.

Możesz również usunąć zaznaczenie opcji Preserve Drawing Origin (Zachowaj początek rysunku) w opcjach importu plików DWG/DXF programu SketchUp, jak wyjaśniono w punkcie Importowanie pliku CAD do programu SketchUp w dalszej części tego artykułu.

W razie potrzeby zmniejsz rozmiar pliku

Ogólnie rzecz biorąc, pliki CAD są pomyślnie importowane do programu SketchUp, gdy ich rozmiar wynosi nie więcej niż 15 MB. Podczas importowania większych plików CAD import może zająć dużo czasu lub zakończyć się niepowodzeniem. I odwrotnie – im mniejszy rozmiar pliku CAD, tym szybszy i łatwiejszy import. Ponadto po zaimportowaniu rozbudowanego pliku CAD do programu SketchUp można zauważyć spowolnienie działania programu SketchUp. Dzieje się tak dlatego, że linie i powierzchnie w programie SketchUp zawierają więcej danych niż ich odpowiedniki w oprogramowaniu CAD.

Wskazówka: aby uzyskać najlepsze wyniki w przypadku importowanych plików CAD, ogranicz rozmiar importowanych plików do minimum. Oto kilka wskazówek, jak zmniejszyć rozmiar pliku CAD przed zaimportowaniem go do programu SketchUp:
 • Importuj tylko niezbędną geometrię. Modele w programie SketchUp można projektować tak, aby były równie dokładne jak modele w programie CAD. Jednak program SketchUp nie jest przeznaczony do tego samego typu rysunków zawierających wiele linii co oprogramowanie CAD. W pliku CAD wyczyść lub usuń zawartość, której nie potrzebujesz po zaimportowaniu pliku CAD do programu SketchUp. Można uprościć plik CAD do samych ścian oraz ewentualnie drzwi i okien, jeśli chcesz zająć się ich modelowaniem również w programie SketchUp.
 • Podziel różne poziomy szczegółowości na różne pliki CAD.Jeśli plik CAD zawiera dużo potrzebnej geometrii, warto rozważyć podzielenie go na kilka mniejszych plików. Na przykład jeden zaimportowany plik CAD może zawierać informacje o planie terenu, inny może zawierać układ pomieszczeń, a jeszcze inny określone szczegóły.

Sprawdź jednostki miary

Jeśli to możliwe, znajdź jednostki miary użyte do utworzenia pliku CAD. Importując plik CAD do programu SketchUp, musisz wiedzieć, czy plik zawiera cale, stopy czy metryczne jednostki miary. W ten sposób można dopasować jednostki modelu SketchUp do jednostek pliku CAD, a tym samym zachować skalę i wymiary importowanej geometrii CAD.

W programie SketchUp 2018 i nowszych można również zaimportować model przy użyciu jednostek określonych w pliku CAD. Z listy rozwijanej Units (Jednostki) wybierz opcję Model Units (Jednostki modelu), co spowoduje, że program SketchUp spróbuje dopasować się do jednostek zapisanych w pliku CAD. Jeśli program SketchUp nie może określić, jaka jednostka miary została użyta do utworzenia pliku CAD, w programie SketchUp domyślnie 1 jednostka CAD jest równa 1 calowi.

Zapisz plik CAD w formacie zgodnym z programem SketchUp

Kiedy program SketchUp importuje plik CAD, wszelkie informacje zostają rozdzielone do podstawowych komponentów geometrycznych. Nie ma więc znaczenia, z jakiego formatu pliku programu AutoCAD korzystamy (np. 2013 lub 2018), bo efekt końcowy jest dokładnie taki sam. Aby zmaksymalizować zgodność między plikiem CAD a programem SketchUp, najlepiej działa zapisywanie pliku CAD w formacie wersji 13 lub wersji 14.

Importowanie pliku CAD do programu SketchUp

Po sprawdzeniu i przygotowaniu pliku CAD można zaimportować go do programu SketchUp. Aby przeprowadzić proces importu w swoim systemie operacyjnym, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie SketchUp otwórz model SketchUp, do którego chcesz zaimportować plik .dwg lub .dxf.
 2. Wybierz opcję File (Plik) > Import (Importuj). Pojawi się okno dialogowe Import (Importuj).
 3. Przejdź do miejsca na dysku twardym, w którym zapisany jest plik CAD.
 4. Z listy rozwijanej Files of Type (Pliki typu) wybierz opcję AutoCAD Files (Pliki AutoCAD) (*.dwg, *.dxf).
 5. Wybierz plik, który chcesz zaimportować.
 6. Kliknij przycisk Options (Opcje). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import AutoCAD DWG/DXF Options (Opcje importu AutoCAD DWG/DXF), jak pokazano na poniższej ilustracji.
 7. (Opcjonalnie) W obszarze Geometry (Geometria) wybierz preferencje dla następujących opcji:
  • wybierz Merge Coplanar Faces (Scal powierzchnie współpłaszczyznowe), aby program SketchUp automatycznie usuwał linie triangulacyjne z płaszczyzn.
  • Zaznaczenie pola Orient Faces Consistently (Zorientuj powierzchnie spójnie) nakazuje programowi SketchUp przeanalizowanie kierunku zaimportowanych powierzchni i zorientowanie ich w taki sposób, aby ich kierunek był jednolity.
 8. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Preserve Drawing Origin (Zachowaj początek rysunku), aby umieścić zaimportowaną geometrię w początku zdefiniowanym w pliku .dwg lub .dxf. Pozostaw to pole wyboru niezaznaczone, jeśli chcesz umieścić zaimportowaną geometrię w pobliżu początku programu SketchUp.
 9. (Opcjonalnie) Aby zaimportować geometrię we właściwej skali, wybierz jednostkę używaną w pliku CAD z listy rozwijanej Units (Jednostki). Dostępne opcje to Model Units (Jednostki modelu), Inches (Cale), Feet (Stopy), Yards (Jardy), Miles (Mile), Millimeters (Milimetry), Centimeters (Centymetry), Meters (Metry) i Kilometers (Kilometry).
  Wskazówka: jeśli nie znasz jednostek użytych w oryginalnym pliku, wybierz opcję Model Units (Jednostki modelu), aby program SketchUp zamienił jedną jednostkę CAD na 1 cal w programie SketchUp. Można też użyć dużego typu jednostki, takiej jak stopy lub metry. Następnie można w razie potrzeby zmienić rozmiar modelu po jego zaimportowaniu.
  Ostrzeżenie: jeśli wybierzesz małą jednostkę, na przykład milimetry, a model był pierwotnie przeznaczony do wyświetlania w stopach, mogą przypadkowo powstać małe powierzchnie, które zostaną utracone podczas importu. Aby program SketchUp mógł rozpoznać powierzchnię, musi mieć ona rozmiar co najmniej 0,001 cala kwadratowego.
 10. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Import AutoCAD DWG/DXF Options (Opcje importu AutoCAD DWG/DXF).
 11. Wróć do okna dialogowego Import (Importuj), kliknij przycisk Import (Importuj), a program SketchUp Pro rozpocznie importowanie pliku CAD.
Wskazówka: podczas importowania pliku LayOut utworzonego za pomocą funkcji „Export for SketchUp” (Eksportuj do programu SketchUp), użyj opcji Merge Coplanar Faces (Scal powierzchnie współpłaszczyznowe), aby wyczyścić importowane powierzchnie.
Wskazówka: pliki do importu można także przeciągnąć i upuścić w obszarze rysunku. Po upuszczeniu pliku otworzy się odpowiednie okno dialogowe Import (Importuj) pozwalające wybrać żądane opcje.
Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Microsoft Windows Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Microsoft Windows Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Microsoft Windows Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Mac OS X Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Mac OS X Opcje importu plików CAD programu SketchUp Pro w systemie Mac OS X

Po sprawdzeniu i przygotowaniu pliku CAD można przystąpić do importu do programu SketchUp. Aby przeprowadzić proces importu, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie SketchUp otwórz model SketchUp, do którego chcesz zaimportować plik .dwg lub .dxf.
 2. Wybierz ikonę pliku (Ikona wstawiania pliku CAD programu SketchUp for Web). Pojawi się menu File (Plik), wybierz opcję Insert (Wstaw).
 3. Możesz wybrać ikonę Trimble Connect lub ikonę komputera dla pliku lokalnego.
 4. (Opcjonalnie) Możesz także przeciągnąć i upuścić plik z okna Eksploratora lub Findera bezpośrednio do programu SketchUp Shop.
 5. Jeśli zdecydujesz się otworzyć plik lokalnie, przejdź do miejsca na dysku twardym, w którym jest zapisany plik CAD.
 6. Wybierz jako żądany format opcję „All Files” (Wszystkie pliki).
 7. Wybierz plik, który chcesz zaimportować.
 8. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import AutoCAD DWG/DXF Options (Opcje importu AutoCAD DWG/DXF), jak pokazano na poniższej ilustracji. Opcje importu plików CAD programu SketchUp for Web
 9. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Preserve Drawing Origin (Zachowaj początek rysunku) (nr 1 powyżej), aby umieścić zaimportowaną geometrię w początku zdefiniowanym w pliku .dwg lub .dxf. Pozostaw to pole wyboru niezaznaczone, jeśli chcesz umieścić zaimportowaną geometrię w pobliżu początku programu SketchUp.
 10. (Opcjonalnie) W obszarze Geometry (Geometria) wybierz opcję Merge Coplanar Faces (Scal powierzchnie współpłaszczyznowe) (nr 2 powyżej), aby program SketchUp automatycznie usuwał linie triangulacyjne z płaszczyzn. Zaznaczenie pola Orient Faces Consistently (Zorientuj powierzchnie spójnie) (nr 3 powyżej) nakazuje programowi SketchUp przeanalizowanie kierunku zaimportowanych powierzchni i zorientowanie ich w taki sposób, aby ich kierunek był jednolity.
 11. (Opcjonalnie) Aby zaimportować geometrię we właściwej skali, wybierz jednostkę używaną w pliku CAD z listy rozwijanej Units (Jednostki) (nr 4 powyżej). Dostępne opcje to Model Units (Jednostki modelu), Inches (Cale), Feet (Stopy), Yards (Jardy), Miles (Mile), Millimeters (Milimetry), Centimeters (Centymetry), Meters (Metry) i Kilometers (Kilometry).
 12. Wskazówka: jeśli nie znasz jednostek użytych w oryginalnym pliku, użyj dużego typu jednostki, na przykład stóp lub metrów. Następnie można w razie potrzeby zmienić rozmiar modelu po zaimportowaniu.
  Ostrzeżenie: jeśli wybierzesz małą jednostkę, na przykład milimetry, a model był pierwotnie przeznaczony do wyświetlania w stopach, mogą przypadkowo powstać małe powierzchnie, które zostaną utracone podczas importu. Aby program SketchUp mógł rozpoznać powierzchnię, musi mieć ona rozmiar co najmniej 0,001 cala kwadratowego.
 13. Kliknij przycisk Import (Importuj), aby rozpocząć proces importowania.
Wskazówka: jeśli masz układ pomieszczeń lub inną grafikę wektorową w pliku programu Adobe Illustrator (.eps), możesz wyeksportować plik .eps do formatu .dwg lub .dxf w programie Illustrator. Następnie zaimportuj grafikę wektorową, postępując zgodnie z powyższymi krokami. Jeśli w programie Adobe Illustrator najpierw zmniejszysz liczbę punktów kontrolnych definiujących krzywe, możesz poprawić przetwarzanie pliku w programie SketchUp. W szczególności podczas tworzenia powierzchni z krzywych, które zawierają wiele segmentów linii, rozmiar pliku programu SketchUp może znacznie wzrosnąć.

Wyjaśnienie, w jaki sposób dane programu SketchUp są eksportowane do formatu CAD

Przed wyeksportowaniem modelu z programu SketchUp do formatu pliku CAD (.dwg lub .dxf) pomocne może być zrozumienie, w jaki sposób dane programu SketchUp są konwertowane na wybrany format CAD. Poniżej przedstawiamy ważne informacje na ten temat:

 • Powierzchnie programu SketchUp są eksportowane jako trójkątna siatka polipowierzchni z ukrytymi liniami wewnętrznymi zmiennej systemowej splframe (jeśli dotyczy). Ta konwersja pomaga dokonać symulacji wyglądu pliku programu SketchUp, nawet jeśli wszystkie wyeksportowane powierzchnie są trójkątne.
 • Program SketchUp wykorzystuje bieżące jednostki ustawione w panelu Units (Jednostki) w oknie dialogowym Model Info (Informacje o modelu) jako podstawę do konwersji do pliku .dwg lub .dxf. Na przykład, jeśli bieżące ustawienie jednostek w informacjach o modelu to Decimal (System dziesiętny) i Meters (Metry), to AutoCAD musi być ustawiony na system dziesiętny, aby jednostki były poprawnie przeliczane na metry po otwarciu wyeksportowanego pliku w programie AutoCAD.
 • Na elemencie polilinii nie są tworzone powielone elementy liniowe.

Eksportowanie modelu programu SketchUp jako pliku CAD 2D

Podczas eksportowania widoku modelu jako plik CAD 2D można wybrać skalę i szereg opcji linii. Rezultatem jest plik wektorowy 2D w formacie .dwg lub .dxf, który można otworzyć w programie CAD.

Wykonaj następujące kroki, aby wyeksportować plik CAD 2D:

 1. Aby zachować skalę modelu w wyeksportowanym pliku, w programie SketchUp wybierz opcję Camera (Aparat) > Parallel Projection (Rzutowanie równoległe). Ustaw widok na jeden ze standardowych widoków programu SketchUp, wybierając opcję Camera (Aparat) > Standard Views (Widoki standardowe), a następnie żądany widok z podmenu. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji widoku modelu, zobacz punkt Wyświetlanie modelu).
 2. Wybierz opcję File (Plik) > Export (Eksportuj) > 2D Graphic (Grafika 2D).
 3. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać wyeksportowany plik.
 4. (Opcjonalnie) Zmień nazwę pliku, jeśli chcesz nadać eksportowanemu plikowi inną nazwę niż bieżąca nazwa pliku w programie SketchUp.
 5. Wybierz .dwg lub .dxf jako typ pliku. W systemie Microsoft Windows wybierz tę opcję z listy rozwijanej Save As Type (Zapisz jako typ). Na komputerze Mac użyj listy rozwijanej Format.
 6. Kliknij przycisk Options (Opcje), aby ustawić opcje skali i linii, które zostaną szczegółowo wyjaśnione na następnej liście. Kiedy skończysz, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym DWG/DXF Hidden Line Options (Opcje ukrytych linii DWG/DXF) w systemie Microsoft Windows lub w oknie dialogowym Export Options (Opcje eksportu) w systemie Mac OS X.
 7. Kliknij przycisk Eksport (Eksportuj), a plik CAD zostanie zapisany w wybranej lokalizacji.

Na poniższej ilustracji widać okno dialogowe opcji linii dla bieżącego systemu operacyjnego. Poniższa lista zawiera opcje, dzięki którym linie w wyeksportowanym pliku będą zgodnie z Twoimi potrzebami:

Opcje linii do eksportowania pliku CAD 2D z programu SketchUp w systemie Microsoft Windows
Opcje linii do eksportowania pliku CAD 2D z programu SketchUp w systemie Microsoft Windows
Opcje linii do eksportowania pliku CAD 2D z programu SketchUp w systemie Mac OS X
Opcje linii do eksportowania pliku CAD 2D z programu SketchUp w systemie Mac OS X
 • Wersja programu AutoCAD: wybierz wersję programu AutoCAD, której chcesz użyć do otwarcia wyeksportowanego pliku.
 • Skala i rozmiar rysunku: pole wyboru Full Scale (Pełna skala) jest domyślnie zaznaczone. Można jednak usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i ustawić skalę niestandardową. W polu In Drawing (Na rysunku) wpisz wartość, której chcesz użyć do ustawienia skali. W polu In Model (W modelu) wpisz wartość skalowania eksportowanego modelu. Na przykład dla skali 1:4 wpisz 1' w polu In Model (W modelu) i 4' w polu In Drawing (Na rysunku).
 • Profile Lines (Linie profilu): tutaj możesz dostosować sposób wyświetlania linii profilu w wyeksportowanym pliku. Można ustawić szerokość linii w następujący sposób:
  • Wybierz opcję None (Brak), aby wyeksportować linie profilu o standardowej szerokości.
  • Wybierz opcję Polylines with Width (Polilinie z szerokością), aby wyeksportować linie profilu jako polilinie programu AutoCAD. Po wybraniu tej opcji można pozostawić zaznaczoną pozycję Automatic (Automatycznie), aby wyeksportowane linie pasowały do szerokości linii profilu. Jeśli usuniesz zaznaczenie opcji Automatic (Automatycznie), możesz wprowadzić niestandardową szerokość w polu Width (Szerokość).
  • Wybierz opcję Wide Line Entities (Szerokie linie), aby wyeksportować linie profilu jako szerokie linie programu AutoCAD.

  Pole wyboru Separate on a Layer (Oddziel na warstwie), które jest domyślnie zaznaczone, tworzy warstwę dla krawędzi profilu. Jeśli używasz warstw programu SketchUp do sterowania widocznością, pamiętaj, że przypisania warstw SketchUp nie są przekładane bezpośrednio podczas eksportowania pliku programu SketchUp do pliku CAD 2D.
 • Section Lines (Linie przekroju): jeśli eksportujesz linie przekroju lub powierzchnię przekroju, te opcje eksportu staną się dostępne. Aby uzyskać szczegółowe informacje o przekrojach i sposobach ich eksportowania, zobacz punkt Przekroje modelu.
 • Rozszerzenia krawędzi: niektóre aplikacje CAD mogą mieć problemy z rozpoznawaniem punktów końcowych i przecięć linii, gdy model korzysta z rozszerzeń linii programu SketchUp. Usuń zaznaczenie pola wyboru Show Extensions (Pokaż rozszerzenia), aby wyłączyć rozszerzenia w eksportowanym pliku. Jeśli zostawisz zaznaczone pole wyboru Show Extensions (Pokaż rozszerzenia) i usuniesz zaznaczenie pola wyboru Automatic (Automatycznie), możesz wprowadzić dokładną długość rozszerzeń linii w polu Length (Długość).

W systemie Microsoft Windows można wybrać opcję Always Prompt for Hidden Line Options (Zawsze pytaj o opcje ukrytych linii), jeśli chcesz ustawiać opcje w tym oknie dialogowym za każdym razem, gdy eksportujesz plik CAD 2D. Można także przywrócić ustawienia domyślne, klikając przycisk Defaults (Domyślne).

Eksportowanie modelu programu SketchUp jako pliku CAD 3D

Podczas eksportowania modelu programu SketchUp jako pliku CAD 3D można wybrać, które elementy mają być eksportowane. Aby wyeksportować model, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie SketchUp wybierz opcję File (Plik) > Export (Eksportuj) > 3D Model (Model 3D). Pojawi się okno dialogowe Export Model (Eksportuj model).
 2. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać wyeksportowany plik.
 3. (Opcjonalnie) Zmień nazwę pliku, jeśli chcesz. Domyślnie wyeksportowany plik ma taką samą nazwę jak nazwa pliku w programie SketchUp.
 4. Wybierz .dwg lub .dxf jako format eksportowanego pliku. W systemie Microsoft Windows wybierz typ pliku z listy rozwijanej Save As Type (Zapisz jako typ). W systemie Mac OS X użyj listy rozwijanej Format (Formatowanie).
 5. Kliknij przycisk Options (Opcje), aby otworzyć okno dialogowe Export Options (Opcje eksportu) pokazane na poniższej ilustracji. Z listy rozwijanej AutoCAD Version (Wersja programu AutoCAD) wybierz wersję programu AutoCAD, której chcesz użyć do otwarcia wyeksportowanego pliku. W obszarze Export (Eksportuj) zaznacz pole wyboru dla każdego typu elementu, który chcesz uwzględnić w eksportowanym pliku. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
 6. Wróć do okna dialogowego Export Model (Eksportuj model) i kliknij opcję Export (Eksportuj), a plik zostanie zapisany w wybranej wcześniej lokalizacji.
Opcje eksportowania pliku CAD 3D z programu SketchUp w systemie Microsoft Windows
Opcje eksportowania pliku CAD 3D z programu SketchUp w systemie Microsoft Windows
Opcje do eksportowania pliku CAD 3D z programu SketchUp w systemie Mac OS X
Opcje do eksportowania pliku CAD 3D z programu SketchUp w systemie Mac OS X
Wskazówka: eksportuj i importuj pliki z materiałami, aby zapewnić lepszą obsługę BIM i usprawnić przepływy pracy przy użyciu formatu .dwg.
Was this article helpful?